Reklamný panel
Reklamný panel
 
Spravodaj 11/ 2016-17 PDF Vytlačiť Email

Naša Orava, oficiálny spravodajca Oravského futbalového zväzu

Spravodajca č. 11/ 2016 – 2017 zo dňa 22.9.2016


I.Športovo – technická komisia   /ŠTK /  - predseda Mgr. Dominik Dendis

1.Schvaľuje výsledky MFZ :

7.kola VI. ligy dospelých tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách,

7.kola VII. ligy dospelých tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách,

4.kola VIII. ligy dospelých tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách,

7.kola V. ligy U19 tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách, okrem MFZ Zázrivá – Vavrečka,

7.kola IV. ligy U15 tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách, okrem MFZ Zázrivá – Vavrečka,

4.kola V. ligy U15 tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách,

-turnajov U13 v Novoti, Habovke, Žaškove a v Or. Polhore okrem MFZ Hruštín – Párnica,

Párnica – Žaškov, Babín – Párnica.

2.Súhlasí so zmenou termínu MFZ :

-11.kola U19 Zuberec – Nižná na 12.10.2016 o 15:00

-7.kola U15 Zázrivá – Vavrečka na 27.9.2016 o 15:00

-turnaja U11 sk.B v Or. Podzámku dňa 28.9.2016 o 15:00

-turnaja U11 sk.H v Lokci dňa 30.9.2016 o 15:00

-turnaja U13 sk.C v Babíne dňa 8.10.2016 o 9:00

3.Nariaďuje odohrať turnaj U11 sk. A v Dolnom Kubíne dňa 1.10.2016 o 13:00.

4.Kontumuje MFZ :

- 4.kola U13 sk.C Hruštín – Párnica v prospech družstva OŠK Hruštín, ktorému priznáva 3 body

a aktívne skóre 3 : 0.

-5.kola U13 sk.C Párnica – Žaškov v prospech družstva OFK Družstevník Žaškov, ktorému

priznáva 3 body a aktívne skóre 0 : 3.

6.kola U13 sk.C Babín  – Párnica v prospech družstva OŠK Babín, ktorému priznáva 3 body

a aktívne skóre 3 : 0.

Na základe šetrenia prípad neodstupuje DK.

5.Oznamuje TJ Družstevník Vitanová, že podľa ISSF odohralo družstvo dospelých dňa 18.9.2016

svoje MFS po termíne splatnosti mesačnej zbernej faktúry, ktorá v čase stretnutia bola

neuhradená. Podľa SP čl. 83 je ŠTK OFZ povinná odpočítať za každé takto odohraté stretnutie

3 body v konečnej tabuľke súť. roč. 2016 / 2017.

6.ŠTK sa ospravedlňuje družstvu U19 TJ Družstevník Mútne za nesprávnu informáciu

v spravodajcovi č.10 bod 6 .Rozpis turnajov MŽ / U13/ a Prípravky /U11/

Začiatky turnajov : pri troch družstvách v skupine o 10,00 hod., pri štyroch družstvách

v skupine o 9,00 hod., začiatok turnajov hraných  v priebehu týždňa je 15,00 hod.

Hrací čas : U11– v skupine s 3 účastníkmi 2 x 20 min., v skupine so 4 účastníkmi 2 x 15 minút.

U13 – 2 x 20 minút.

Prípravka U11


Skupina A Skupina B
1.10. v D.Kubíne o 13.00 (zmena) 28.9. v Or.Podzámku o 15.00
8.10. v Chlebniciach 8.10. v Pribiši


Skupina C Skupina D
1.10. v D.Kubíne 30.9. v Or. Polhore (piatok)
8.10. v Istebnom 8.10. v Rabči (zmena)


Skupina E Skupina F
23.9. v Novoti 1.10. v Trstenej

8.10. v Zuberci


Skupina G Skupina H
1.10. v Or. Jasenici 30.9. v Lokci
Mladší žiaci U13


Skupina A
1.10. v Or. Lesnej
7.10. v Krušetnici (piatok)


Skupina C Skupina D
1.10. v Párnici 7.10. v Breze (piatok)
8.10. v Babíne

 

 

II. Disciplinárna komisia   / DK / - predseda Anton Piaček

D-I-23 Anton Veselský 1218979 OFK Leštiny  3 MFZ  nepodmienečne, podľa DP-48-1c.

D-I-24 Jakub Tomaštík 1292245 TJ Zubrohlava  1 MFZ  podmienečne do 30.4.2017 ,

podľa DP-37-3.

D-I-25 Peter Slanický, vedúci mužstva OŠK Babín 4 MFZ  nepodmienečne + peňažitá pokuta

20 eur, podľa DP-48-1c.

D-I-26 Tibor Vanek TJ Or. Polhora 1307795 1 MFZ nepodmienečne, podľa DP-37-5.

Na základe odvolania TJ Družstevník Or. Polhora, DK prehodnotila svoje rozhodnutie, ruší

disciplinárne opatrenia D-II-8 a D-II-9. Zároveň udeľuje nové disciplinárne opatrenie D-II-14 .

D-II-14 DK trestá TJ Or. Polhora peňažitou pokutou 400 eur a ukladá  disciplinárne opatrenie

odohrať 3 MFZ na neutrálnej pôde vo vzdialenosti minimálne 10 km, podľa DP-57,

DP-58 a DP-64.

 

Proti rozhodnutiu DK je možné podať odvolanie do 7 dní od zverejnenia v Spravodajcovi OFZ.

 

III. Matričná komisia    / MK /  - predseda Martin Rypák

1.Upozorňujeme FK, FO, že v zmysle RaPP čl.19 ods.2 sa letné registračné obdobie končí

dňom 30.september.

Žiadosti o prestup s obmedzením musia byť schválené všetkými stranami ( materský

klub, hráč, nový klub ) najneskôr v posledný deň registračného obdobia, to je 30.septembra.

2.Taktiež upozorňujeme, že na základe  čl.12 odsek 8 RaPP po ukončení tohto registračného

obdobia nie je možné podávať žiadosti o registráciu hráča staršieho ako 12 rokov

(základná registrácia).

 

IV. Komisia rozhodcov   / KR /  - predseda Mgr. Július Kubáni

1.Žiada OFK Dr. Žaškov o doručenie videozáznamu z MFZ VI. ligy 7. kola Žaškov – Novoť

do 29.9.2016 13,00 hod.

2.KR v spolupráci s ŠTK pozýva zodpovedných zástupcov klubov oravských futbalových

súťaží na pracovné stretnutie, ktoré sa bude konať dňa  27.11.2016 o 10,00 hod.

v priestoroch  OFZ v D. Kubíne.

Témou pracovného stretnutia budú hracie dni a hracie časy mužstiev zaradených v oravských

futbalových  súťažiach, súvisiace s problematikou nedostatočného počtu rozhodcov.

Vzhľadom na dôležitosť problematiky je účasť jedného zodpovedného zástupcu každého klubu

povinná. Nerešpektovanie tohto nariadenia bude odstúpené DK.

 

V. Trénersko – metodická komisia   / TMK /   - predseda Mgr. Pavol Bača

1.TMK OFZ v spolupráci s TMK SsFZ plánuje v zimných mesiacoch uskutočniť školenie

trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie v priestoroch OFZ Dolnom Kubíne.

Žiadame záujemcov o absolvovanie tohto školenia, aby najneskôr do 15.10.2016 poslali svoju

prihlášku na Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. . Do prihlášky je potrebné uviesť: meno a priezvisko, presnú

adresu, kontakt / e-mail, č. telefónu /, pôsobenie v FK.

Bližšie informácie: Mgr. Pavol Bača, predseda TMK OFZ, kontakt 0907 025062.

2.TMK SsFZ plánuje organizovať :

- školenie trénerov UEFA B licencie (min. 15 uchádzačov ) pre držiteľov trénerskej UEFA

GRASSROOTS C licencie (podmienka) v rozsahu 120 hodín , v nasledovných termínoch :

1.blok 17. – 20.11.2016 , 2.blok 16. – 18.12.2016, 3.blok 21. – 22.1.2017 a 7.3.2017

–záverečné skúšky. Náklady na školenie ,v sume cca 290 eur , si hradia účastníci (mimo

cestovného, ubytovania a stravného ).

- školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie (min. 15 uchádzačov ) pre začínajúcich

trénerov bez kvalifikácie v rozsahu 60 hodín , v nasledujúcich termínoch :

1.blok  26. – 27.11.2016, 2.blok  17. – 18.12.2016 a 7.2.2017 – záverečné skúšky.

Náklady na školenie, v sume cca 190 eur, si hradia účastníci (mimo cestovného, ubytovania

a stravného ).

-doškoľovací seminár trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS C licencie ( predĺženie

platnosti trénerskej licencie ) v rozsahu 8 hodín dňa 17.11.2016 v priestoroch FF UMB

v B. Bystrici.

Účastnícky poplatok je 10 eur.

Prihlášku na školenia a doškoľovací seminár / nájdete na www.ssfz.sk /je potrebné poslať

do 6.11.2016 na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. , alebo poštou na adresu TMK SsFZ,

Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.

 

VI. Správy zo sekretariátu OFZ

1.Oznamujeme FK, FO, ktorým družstvá štartujú v II. a III. lige SŽ/MŽ, že medaily

si môžu prevziať na sekretariáte OFZ v D. Kubíne.

2.Upozorňujeme FK, FO, aby aktualizovali svoje kontakty (všetky údaje ) v ISSF !

(vo viacerých kluboch sa vyskytujú nezrovnalosti – staré údaje )V prípade potreby zmeny

fakturačných údajov klubu / IBAN, fakturačná adresa / a štatutárneho zástupcu klubu je

potrebné zaslať dokumenty na uskutočnenie zmeny / pre IBAN – výpis z účtu alebo kópiu

prvej strany zmluvy s bankou, pre štatutárneho zástupcu – uznesenie z ostatného zasadnutia,

prezenčnú listinu – nie staršie ako 3 mesiace  na príslušný riadiaci orgán súťaže, ku ktorému

klub patrí.

Riadiaci orgán túto zmenu zaeviduje a schváli a o zmene informuje SFZ.

 

Vladimír Mušák, predseda OFZ

Dagmar Ružičková, sekretár OFZ

 

 

Mediálni partneri

Reklamný panel
Reklamný panel

Partneri

Reklamný panel
Reklamný panel
Reklamný panel
Reklamný panel
webmaster & design profidesign.sk, 2009