Reklamný panel
Reklamný panel
 
Spravodaj 12/ 2016-17 PDF Vytlačiť Email

 

 

Naša Orava, oficiálny spravodajca Oravského futbalového zväzu

Spravodajca č. 12/ 2016 – 2017 zo dňa 29.9.2016


I.Športovo – technická komisia   /ŠTK /  - predseda Mgr. Dominik Dendis

1.Schvaľuje výsledky MFZ :

8.kola VI. ligy dospelých tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách,

8.kola VII. ligy dospelých tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách,

5.kola VIII. ligy dospelých tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách,

8.kola V. ligy U19 a  7.kola Zázrivá – Vavrečka tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách,

8.kola IV. ligy U15 a 7.kola Zázrivá – Vavrečka tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách,

5.kola V. ligy U15 tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách,

-turnajov U11 hraných v D. Kubíne, Novoti, Tvrdošíne, Kline, Ťapešove a v Or. Podzámku

okrem MFZ Or. Poruba – Chlebnice a D. Kubín – Or. Poruba,

-turnaja U13 hraného v Zubrohlave.

2.Kontumuje MFZ :

-1.kola U11 sk.A  Or. Poruba – Chlebnice v prospech družstva TJ Tatran Chlebnice, ktorému

priznáva 3 body a aktívne skóre 0 : 3.

-2.kola U11 sk.A  D. Kubín – Or. Poruba v prospech družstva MFK D. Kubín, ktorému priznáva

3 body a aktívne skóre 3 : 0.

Prípad odstupuje DK.

3.Oznamuje TJ Družstevník Vitanová, že na základe zistených skutočností upúšťa od rozhodnutia

uverejneného v Spravodaji č. 11/2016 bod 5.

4.Po dôsledných úvahách a s prihliadnutím na všetky aspekty, neschvaľuje žiadosť OŠK Breza o preloženie MFZ s OŠK Pribiš.

 

Rozpis turnajov MŽ / U13/ a Prípravky /U11/

Začiatky turnajov : pri troch družstvách v skupine o 10,00 hod., pri štyroch družstvách

v skupine o 9,00 hod., začiatok turnajov hraných  v priebehu týždňa je 15,00 hod.

Hrací čas : U11– v skupine s 3 účastníkmi 2 x 20 min., v skupine so 4 účastníkmi 2 x 15 minút.

U13 – 2 x 20 minút.

 

Prípravka U11


Skupina A Skupina B
8.10. v Chlebniciach 8.10. v Pribiši


Skupina C Skupina D
8.10. v Istebnom 8.10. v Rabči (zmena)


Skupina F
8.10. v Zuberci
Mladší žiaci U13


Skupina A
7.10. v Krušetnici (piatok)


Skupina C Skupina D
8.10. v Babíne zmena 7.10. v Breze zmena

 

II. Disciplinárna komisia   / DK / - predseda Anton Piaček

D-I-27 Matej Michna 1199663 OFK Leštiny  1 MFZ  nepodmienečne od 29.9.2016,

podľa DP-46-1a.

D-I-28 Michal Kapusta 1183961 OŠK Istebné 3 MFZ  nepodmienečne od 29.9.2016,

podľa DP-48-1b.

D-I-29 Matej Majchrák 1229110 TJ Zubrohlava 2 MFZ  podmienečne do 30.4.2017, DP-49-1a.

D-I-30 Richard Pajta 1258570 TJ Klin 1 MFZ  podmienečne do 30.4.2017 , podľa DP-46-1.

D-I-31 Filip Juráň   1304567 „D“ TJ Zuberec  1 MFZ nepodmienečne od 29.9.2016, podľa

DP-37-5.

D-II-15 Trestá TJ Or. Poruba ( prípravka) v súvislosti z turnajom prípraviek dňa 24.9.2016

peňažitou pokutou 20 eur podľa DP-64.

Z MFZ Rabča – Lokca :

Žiadame o písomné vyjadrenie klubu TJ Rabča  k incidentu v šatni hostí po MFZ.

/ HNS - hromadné urážlivé skandovanie/.

Žiadame o písomné vyjadrenie A1 Jozef Labuda a A2 Jozef Vnenk  k incidentu v šatni

OŠK Lokca po MFZ. / HNS - hromadné urážlivé skandovanie/.

Žiadame o písomné vyjadrenie OŠK Lokca k incidentu v šatni po MFZ. / HNS - hromadné

urážlivé skandovanie/.

Predvoláva na svoje zasadnutie dňa 6.10.2016 z MFZ Rabča – Lokca  o 15:45 hod.:

-vedúceho hostí – Vajdiar Dušan a kapitána OŠK Lokca Ľuboš Balák 1229136.

 

DK upozorňuje funkcionárov FK na pokračujúcu novinku v ISSF pri nahrávaní nominácií

na stretnutia v prípade, že na stretnutie je nominovaný hráč, ktorý v tomto čase má uložené

nepodmienečné DS a toto je riadne zaevidované v ISSF (DK všetky DS nahráva do ISSF formou

uznesenia). Takýto hráč bude mať pri nominácii vo “svojom" riadku vysvietený červený výkričník,

čo znamená, že by nemal nastúpiť na dané stretnutie. Takto vytvorený zápis o stretnutí aj

napriek tomu môže byť schválený rozhodcom, pričom ale táto skutočnosť bude zaevidovaná

v historickom cykle stretnutia.

Táto novinka je stále len v skúšobnej prevádzke, bude sa ešte naďalej dopracovávať, preto ju

považujte zatiaľ len ako informatívnu.

Za štart hráča v stretnutí bol a bude vždy zodpovedný príslušný FK.

 

Proti rozhodnutiu DK je možné podať odvolanie do 7 dní od zverejnenia v Spravodajcovi OFZ.

 

III. Matričná komisia    / MK /  - predseda Martin Rypák

1.Upozorňujeme FK, FO, že v zmysle RaPP čl.19 ods.2 sa letné registračné obdobie končí

dňom 30.september.

Žiadosti o prestup s obmedzením musia byť schválené všetkými stranami ( materský

klub, hráč, nový klub ) najneskôr v posledný deň registračného obdobia, to je 30.septembra.

2.Taktiež upozorňujeme, že na základe  čl.12 odsek 8 RaPP po ukončení tohto registračného

obdobia

nie je možné podávať žiadosti o registráciu hráča staršieho ako 12 rokov (základná

registrácia).

 

IV. Komisia rozhodcov   / KR /  - predseda Mgr. Július Kubáni

KR v spolupráci s ŠTK pozýva zodpovedných zástupcov klubov oravských futbalových

súťaží na pracovné stretnutie, ktoré sa bude konať dňa  27.11.2016 o 10,00 hod.

v priestoroch  OFZ v D. Kubíne.

Témou pracovného stretnutia budú hracie dni a hracie časy mužstiev zaradených v oravských

futbalových  súťažiach, súvisiace s problematikou nedostatočného počtu rozhodcov.

Vzhľadom na dôležitosť problematiky je účasť jedného zodpovedného zástupcu každého klubu

povinná. Nerešpektovanie tohto nariadenia bude odstúpené DK.


V. Trénersko – metodická komisia   / TMK /   - predseda Mgr. Pavol Bača

1.Oznamujeme FK, FO a trénerom, že dňa 6.10.2016 o 15,30 hod. začína ďalší

tréningový kemp projektu prípravy talentovanej mládeže pre ročníky 2003, 2004,

2005.

Tréningové stredisko : futbalové ihrisko TJ Družstevník Dlhá n/Or.

Žiadame zodpovedných trénerov, aby zabezpečili účasť talentovaných hráčov / hráči si so sebou

prinesú športovú výstroj /.

2.TMK OFZ v spolupráci s TMK SsFZ plánuje v zimných mesiacoch uskutočniť školenie

trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie v priestoroch OFZ Dolnom Kubíne, podmienkou

je minimálne 15 účastníkov.

Žiadame záujemcov o absolvovanie tohto školenia, aby najneskôr do 15.10.2016 poslali svoju

prihlášku na Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. . Do prihlášky je potrebné uviesť: meno a priezvisko, presnú

adresu, kontakt / e-mail, č. telefónu /, pôsobenie v FK.

Bližšie informácie: Mgr. Pavol Bača, predseda TMK OFZ, kontakt 0907 025062.

3.TMK SsFZ plánuje organizovať :

- školenie trénerov UEFA B licencie (min. 15 uchádzačov ) pre držiteľov trénerskej UEFA

GRASSROOTS C licencie (podmienka) v rozsahu 120 hodín , v nasledovných termínoch :

1.blok 17. – 20.11.2016 , 2.blok 16. – 18.12.2016, 3.blok 21. – 22.1.2017 a 7.3.2017 –

záverečné skúšky. Náklady na školenie ,v sume cca 290 eur , si hradia účastníci (mimo

cestovného, ubytovania a stravného ).

- školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie (min. 15 uchádzačov ) pre začínajúcich

trénerov bez kvalifikácie v rozsahu 60 hodín , v nasledujúcich termínoch :

1.blok  26. – 27.11.2016, 2.blok  17. – 18.12.2016 a 7.2.2017 – záverečné skúšky.

Náklady na školenie, v sume cca 190 eur, si hradia účastníci (mimo cestovného, ubytovania

a stravného ).

-doškoľovací seminár trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS C licencie ( predĺženie platnosti

trénerskej licencie ) v rozsahu 8 hodín dňa 17.11.2016 v priestoroch FF UMB v B. Bystrici.

Účastnícky poplatok je 10 eur.

Prihlášku na školenia a doškoľovací seminár / nájdete na www.ssfz.sk /je potrebné poslať

do 6.11.2016 na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. , alebo poštou na adresu TMK SsFZ,

Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.

 

VI. Správy zo sekretariátu OFZ

1.Oznamujeme FK, FO, ktorým družstvá štartujú v II. a III. lige SŽ/MŽ, že medaily

si môžu prevziať na sekretariáte OFZ v D. Kubíne.

2.Oznamujeme FK, FO, že 1.OFC Liptovské Sliače a MATEJKA FUTURE o.z. poriada

futbalový turnaj LIPTOV CHAMPIONS MASTERS v kategórii U15 (2002) a mladší .

/ Systém hry : 5 + 1/.Turnaj je určený pre družstvá, ktoré hrajú oblastné súťaže .

Termín : 5.11.2016 , miesto : Liptovské Sliače

Kontakt : Dušan Matejka 0903 808485, www.mktfutbal.webnode.sk,

Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. .


Vladimír Mušák, predseda OFZ

Dagmar Ružičková, sekretár OFZ

 

 

Mediálni partneri

Reklamný panel
Reklamný panel

Partneri

Reklamný panel
Reklamný panel
Reklamný panel
Reklamný panel
webmaster & design profidesign.sk, 2009