Reklamný panel
Reklamný panel
 
Spravodaj 16/ 2016-17 PDF Vytlačiť Email

Naša Orava, oficiálny spravodajca Oravského futbalového zväzu

Spravodajca č. 16/ 2016 – 2017 zo dňa 27.10.2016


I.Športovo – technická komisia   /ŠTK /  - predseda Mgr. Dominik Dendis

1.Schvaľuje výsledky MFZ :

12.kola VI. ligy dospelých tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách,

12.kola V. ligy U19  tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách,

turnajov U11: sk.B, D okrem A,F,C,

turnajov U13: sk.A .

2.Kontumuje MFZ :

7.kola U11 sk.C Istebné - Párnica v prospech družstva Istebné , ktorému priznáva 3 body

a aktívne skóre 3:0.

8.kola U11 sk.C  D. Kubín ,,C“- Párnica v prospech družstva  D. Kubín ,,C“, ktorému priznáva

3 body a aktívne skóre 3:0.

Prípad odstupuje DK.

10.kola U11 sk.F Trstená - Brezovica v prospech družstva Brezovice, ktorému priznáva 3 body

a aktívne skóre 3:0.

11.kola U11 sk.F Zuberec - Trstená  v prospech družstva Zuberca, ktorému priznáva 3 body

a aktívne skóre 3 : 0.

12 .kola U11 sk. F Tvrdošín - Trstená  v prospech družstva Tvrdošína, ktorému priznáva 3 body

a aktívne skóre 3 : 0.

Prípad odstupuje DK.

9.kola U11 sk. A Chlebnice - Dolný Kubín ,,A“  v prospech družstva Chlebnice, ktorému priznáva

3 body a aktívne skóre 3 : 0.

8.kola U11 sk. A Oravská Poruba - Dolný Kubín ,,A“  v prospech družstva Or. Poruba, ktorému

priznáva 3 body a aktívne skóre 3 : 0.

Prípad odstupuje DK.

3.Žiada OŠK Babín, OŠK Hruštín, OFK Žaškov, TJ Družstevník Párnica o písomné vyjadrenie

k preloženiu turnaja dňa 22.10.2016 v Babíne.

4.Dňa 27.11.2016  o 10, 00 hod. v priestoroch OFZ v D. Kubíne sa uskutoční pracovné

stretnutie vedenia OFZ so zástupcami klubov – viď. správy KR.II. Disciplinárna komisia   / DK / - predseda Anton Piaček

D-I-60 Marek Filek 1198360 TJ Zuberec 4 MFZ nepodmienečne od 28.10.2016,podľa DP-48-1b.

D-I-61 Anton Pilšák 1251214 TJ Novoť 1 MFZ nepodmienečne od 28.10.2016, podľa DP-37-5.

D-I-62 Martin Medvecký 1202152 FC TJ Or. Podzámok 1 MFZ nepodmienečne od 28.10.2016,

podľa DP-37-5.

D-II-22 Trestá družstvo U11 MFK Dolný Kubín  peňažitou pokutou 60 eur za nedostavenie

sa na turnaj Prípraviek dňa 22.10.2016, podľa DP-64 a RS OFZ.

D-II-23 Trestá družstvo U11 TJ Párnica peňažitou pokutou 120 eur za opakované nedostavenie

sa na turnaj Prípraviek dňa 22.10.2016, podľa DP-64 a RS OFZ.

D-II-24 Trestá družstvo U11 FK Trstená peňažitou pokutou 60 eur za nedostavenie sa na turnaj

Prípraviek dňa 22.10.2016, podľa DP-64 a RS OFZ.

Proti rozhodnutiu DK je možné podať odvolanie do 7 dní od zverejnenia v Spravodajcovi OFZ.

 

III. Matričná komisia    / MK /  - predseda Martin Rypák

Upozorňujeme FK, FO, že na základe  čl.12 odsek 8 RaPP po ukončení tohto  registračného

obdobia / letné / nie je možné podávať žiadosti o registráciu hráča staršieho ako

12 rokov (základná registrácia).

Najbližšie registračné obdobie – zimné : od 1.1. do 15.3.2017 / žiadosť o prestup bez obmedzenia /

a od 1.1. do 30.3.2017 / žiadosť o prestup s obmedzením /.

 

IV. Komisia rozhodcov   / KR /  - predseda Mgr. Július Kubáni

1.Úhrada členských príspevkov R .

Rozhodcovia  z nominačnej listiny OFZ uhradia členský príspevok vo výške 10 eur (viď Smernica o

spôsobe úhrady členského príspevku SFZ ), najneskôr do 10.11.2016 bankovým prevodom

na účet OFZ.

Číslo účtu OFZ (IBAN): SK06  0200 0000 0031 5181 3758

Variabilný symbol: 20162017

Konštantný symbol: 0558

Do „správy pre príjemcu“ - uviesť meno a priezvisko.

V prípade, že R už uhradil členský príspevok napr. ako hráč, tréner, už príspevok v tomto

súťažnom ročníku neplatí.

2.KR v spolupráci s ŠTK pozýva zodpovedných zástupcov klubov oravských

futbalových súťaží na pracovné stretnutie, ktoré sa bude konať dňa  27.11.2016

o 10,00 hod. v priestoroch  OFZ v D. Kubíne.

Hlavnou témou pracovného stretnutia budú hracie dni a hracie časy mužstiev zaradených

v oravských futbalových  súťažiach, súvisiace s problematikou nedostatočného počtu rozhodcov.

Žiadame poverených zástupcov, aby si pripravili návrhy na riešenie.

Vzhľadom na dôležitosť problematiky je účasť jedného zodpovedného zástupcu každého

klubu povinná. Nerešpektovanie tohto nariadenia bude odstúpené DK.

 

V. Trénersko – metodická komisia   / TMK /   - predseda Mgr. Pavol Bača

1.TMK OFZ v spolupráci s TMK SsFZ plánuje v zimných mesiacoch uskutočniť školenie

trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie v priestoroch OFZ Dolnom Kubíne,

podmienkou je minimálne 15 účastníkov.

Nakoľko doposiaľ evidujeme len nízky počet záujemcov o absolvovanie tohto školenia,

predlžujeme termín  zaslania prihlášok do 30.10.2016 .  Do prihlášky je potrebné uviesť:

meno a priezvisko, presnú adresu, kontakt / e-mail, č. telefónu /, pôsobenie v FK.

Prihlášky posielajte na e-mail : Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. .

Bližšie informácie: Mgr. Pavol Bača, predseda TMK OFZ, kontakt 0907 025062.

 

VI. Správy zo sekretariátu OFZ

1.Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny

štatutárneho orgánu klubu, je potrebné zaslať e-mailovou poštou krátku žiadosť (na adresu:

Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. ) a v prílohe (scan) zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a prezenčnú

listinu z takého zasadnutia. V prípade zmeny č.účtu–potvrdenie z príslušnej banky.

V prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra je potrebné vyplniť príslušný

formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK odoslať

na Matriku SFZ.

2.Kancelária sekretariátu OFZ bude v dňoch 28.10. a 31.10. zatvorená.

 

 

Vladimír Mušák, predseda OFZ

Dagmar Ružičková, sekretár OFZ

 

 

Mediálni partneri

Reklamný panel
Reklamný panel

Partneri

Reklamný panel
Reklamný panel
Reklamný panel
Reklamný panel
webmaster & design profidesign.sk, 2009