Reklamný panel
Reklamný panel
 
Spravodaj 20 / 2016-17 PDF Vytlačiť Email

Naša Orava, oficiálny spravodajca Oravského futbalového zväzu

Spravodajca č. 20/ 2016 – 2017 zo dňa 2.2.2017


I.Športovo-technická komisia     / ŠTK /  -  predseda Mgr. Dominik Dendis

1.V sobotu 11.februára 2017 od 8,30 hod. sa bude konať v Rabči / ŠH / halový turnaj MŽ o

Pohár predsedu Oravského futbalového zväzu – XVI. ročník.

Turnaja sa zúčastnia družstvá : TJ Novoť, OŠK Hruštín, FK Nižná, TJ Družstevník

Or. Polhora a TJ Oravan Rabča.

2. ŠTK a KR OFZ   na svojom spoločnom zasadnutí zhodnotili podnety a návrhy z pracovnej

porady oddielov konanej dňa 27.11.2016, ktorej hlavnou témou bol kritický stav počtu

aktívnych rozhodcov pôsobiacich  v súťažiach OFZ a s tým súvisiace hracie dni a začiatky MFZ.

Komisie, zhodne ako aj oddiely, došli k názoru, že aj  keď všetci zástupcovia z prítomných

oddielov zúčastnených na pracovnej porade osobitne vyjadrili stanovisko k uvedenej

problematike, nenašiel sa  iný – reálny, vhodnejší a vyhovujúcejší  spôsob , ako ten ,

ktorý bol zaužívaný v jesennej časti.

Návrh, aby asistentov rozhodcov v MFZ dospelých po absolvovaní krátkodobého kurzu

vykonávali oddieloví zástupcovia, považujú komisie nielen za neprogresívny, ale ako to bolo

konštatované zástupcami oddielov, aj nerealizovateľný. Komisie konštatovali, že z uvedených

dôvodov je nevyhnutné  aj v jarnej časti súťažného ročníka sa riadiť princípmi prijatými v jesennej

časti súťaže. Prípadné ďalšie nutné úpravy budú operatívne vykonané ešte pred začiatkom jarnej

časti súťažného ročníka na základe známych zmien, ktoré nastali v zbore rozhodcov a na základe

počtu novo vyškolených rozhodcov v kurze, ktorý je plánovaný na mesiac február 2017.

Vzhľadom ku skutočnosti, že k dnešnému dňu KR nemá dostatočný počet prihlášok

na uskutočnenie kurzu R, dôrazne  upozorňujeme všetky FK, FO na bod 7 RS OFZ,  ktorý

nadväzuje na SP čl.23 bod g a na  čl. 38 SP body a, f.

Osobitne na túto skutočnosť upozorňujeme oddiely VI.ligy, ktoré nemajú t.č. príslušného

k svojmu klubu / oddielu / ani jedného aktívneho rozhodcu /Liesek, O.Polhora, Klin/ a tiež

oddiely VII. ligy / Kraľovany, Vasiľov, Leštiny /.

Zároveň pripomíname oddielom, že nominačné listiny R pre súťažný ročník 2017/18 sa uzatvárajú

najneskôr ku dňu 31.5. 2017.

 

II. Matričná komisia    / MK /  - predseda Martin Rypák /

1.Vv SFZ  na svojom zasadnutí dňa 2.12.2016 schválil zmeny a doplnky  RaPP

s platnosťou od 2.12.2016 / celé znenie nového RaPP nájdete na webovej stránke SFZ /.

Pre amatérsky futbal o.i. k najdôležitejšej zmene došlo v č. 19 bod 2 – registračné obdobia.

Žiadosť o transfer amatéra sa podáva v registračných obdobiach :

a) od 1.7.  do  31.7. kalendárneho roka - letné registračné obdobie bez obmedzenia

( prestup)

b) od 1.8.  do  30.9. kalendárneho roka - letné registračné obdobie s obmedzením

( hosťovanie)

c) od 1.1.  do  15.3. kalendárneho roka – zimné registračné obdobie bez obmedzenia

( prestup )

d) od 1.1.  do  31.3. kalendárneho roka – zimné registračné obdobie s obmedzením

( hosťovanie)

Upozorňujeme na čl.37 RaPP – odstupné za amatéra , ods. 2 –odstupné sa stanovuje podľa

kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne

v sezóne, počas ktorej prestupuje.

-ods. 3 – nový klub je povinný uhradiť odstupné materskému klubu do 14 dní od doručenia

riadnej faktúry. Materský klub vystaví faktúru najskôr v deň schválenia prestupu príslušnou matrikou.

-ods. 5 – ak materský klub hráča z kategórie dospelých nemá v súťaži zaradené družstvo

dospelých, má za transfer amatéra nárok na odstupné vo výške 50% zo sumy odstupného

podľa tabuľky (bod 1).

2. Ďalej upozorňujeme na čl. 12 RaPP – registrácia hráča , ods. 8 – po ukončení

registračného obdobia nie je možné podávať žiadosti o základnú registráciu hráča staršieho

ako 12 rokov.

 

III.Trénersko – metodická komisia   / TMK /   - predseda Mgr. Pavol Bača

TMK SsFZ – plán školení trénerov v roku 2017 :

1.TMK  SsFZ v spolupráci s TMK OFZ organizuje školenie trénerov futbalu UEFA

GRASSROOTS  „C“ licencie, ktorý sa uskutoční v priestoroch v OFZ v Dolnom Kubíne,

v dvoch častiach. Prvá časť : 18.2.2017 a 19.2.2017, druhá časť  4.3.2017 a 5.3.2017

Prihláseným záujemcom boli poslané všetky materiály týkajúce sa školenia na ich e-mailové adresy.

2.November 2017 – marec 2018

Banská Bystrica   1 školenie trénerov UEFA B licencie (max. 1 x 25 poslucháčov)

pre držiteľov trénerskej UEFA GRASSROOTS C licencie (podmienka) v rozsahu 120 hodín

(3 x po 3 dni vyučovanie + 12 hod. TJ + 18 hod. hospitácie TJ a zápasov  +  záverečná skúška).

Náklady na školenie si hradia účastníci a budú do 290.- € ( mimo cestovného, ubytovania

a stravného). Prihlášku na školenie posielajte ( všetci záujemcovia, vrátane už v minulosti

prihlásených trénerov) do 15. septembra 2017 na priloženom tlačive prihlášky

mailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. , alebo poštou na adresu TMK SsFZ,

Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.

3.DOŠKOLOVANIE TRÉNEROV

(slúži na predĺženie platnosti trénerskej licencie UEFA B a UEFA GRASSROOTS C )

05. február 2017 – Liptovský Ján - v spolupráci s TMK  Liptovského futbalového zväzu

v rozsahu  6 hodín, prihlášky je potrebné zaslať na priloženom tlačive do 25. januára 2017

mailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. , alebo  Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript.

24. jún 2017 - Bobrovec

1 odborný špecializovaný trénerský seminár pre trénerov mládeže SsFZ – rozsah 8 hodín

- prihlášky je potrebné zaslať na priloženom tlačive do 10. júna 2017 mailom na adresu

Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. .

 

IV.Komisia rozhodcov   / KR /  - predseda Mgr. Július Kubáni

1.Úhrada členských príspevkov R .

Upozorňujeme rozhodcov  / z nominačnej listiny OFZ /, ktorí doposiaľ neuhradili členský

príspevok  pre súť. roč. 2016/2017 , aby  sumu 10 eur uhradili najneskôr do 20.2.2017

prevodom na účet OFZ.

Číslo účtu OFZ (IBAN): SK06  0200 0000 0031 5181 3758

Variabilný symbol: 20162017

Konštantný symbol:  0558

V prípade, že R už uhradil členský príspevok napr. ako hráč, tréner, už príspevok v tomto

súťažnom ročníku neplatí.

2.KR oznamuje FK, FO, že v prípade dostatočného záujmu, sa v mesiacoch február –

marec 2017 uskutoční kurz rozhodcov.

Prihlášky je potrebné poslať/e-mailom/ na sekretariát OFZ / Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. /.

Prihláška musí obsahovať : meno a priezvisko, dátum narodenia, presnú adresu

bydliska, kontakt – mobil, e-mail.


V.Správy zo sekretariátu OFZ

1.V prípade, že došlo ku zmenám zodpovedných funkcionárov v kluboch , žiadame

poslať na sekretariát OFZ zápisnicu z členskej schôdze a prezenčnú listinu a kontaktné adresy,

taktiež, ak došlo k zmene čísla účtu / IBAN /, je potrebné poslať kópiu zmluvy s bankou

resp. výpis z účtu, aby boli následne tieto zmeny zaznamenané v ISSF.

Zmeny v FK : OŠK Sihelné – Mgr. Ľubomír Piták, štatutár,  Martin Fernéza, vedúci FO,

kontakt: mobil 0907 304633.

Zmena korešpondenčnej adresy SFZ : Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30 C,

821 01 Bratislava.

 

Vladimír Mušák, predseda OFZ

Dagmar Ružičková, sekretár OFZ

 

 

Mediálni partneri

Reklamný panel
Reklamný panel

Partneri

Reklamný panel
Reklamný panel
Reklamný panel
Reklamný panel
webmaster & design profidesign.sk, 2009