Reklamný panel
Reklamný panel
 
Spravodaj 21 / 2016-17 PDF Vytlačiť Email

Naša Orava, oficiálny spravodajca Oravského futbalového zväzu

Spravodajca č. 21/ 2016 – 2017 zo dňa 9.2.2017


I. Matričná komisia    / MK /  - predseda Martin Rypák /

1.Vv SFZ  na svojom zasadnutí dňa 2.12.2016 schválil zmeny a doplnky  RaPP s platnosťou

od 2.12.2016 / celé znenie nového RaPP nájdete na webovej stránke SFZ /.

Pre amatérsky futbal o.i. k najdôležitejšej zmene došlo v č. 19 bod 2 – registračné obdobia.

Žiadosť o transfer amatéra sa podáva v registračných obdobiach :

a) od 1.7.  do  31.7. kalendárneho roka - letné registračné obdobie bez obmedzenia

( prestup)

b) od 1.8.  do  30.9. kalendárneho roka - letné registračné obdobie s obmedzením

( hosťovanie)

c) od 1.1.  do  15.3. kalendárneho roka – zimné registračné obdobie bez obmedzenia

( prestup )

d) od 1.1.  do  31.3. kalendárneho roka – zimné registračné obdobie s obmedzením

( hosťovanie)

Upozorňujeme na čl.37 RaPP – odstupné za amatéra , ods. 2 –odstupné sa stanovuje podľa

kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne

v sezóne, počas ktorej prestupuje.

-ods. 3 – nový klub je povinný uhradiť odstupné materskému klubu do 14 dní od doručenia

riadnej faktúry. Materský klub vystaví faktúru najskôr v deň schválenia prestupu príslušnou

matrikou.

-ods. 5 – ak materský klub hráča z kategórie dospelých nemá v súťaži zaradené družstvo

dospelých, má za transfer amatéra nárok na odstupné vo výške 50% zo sumy odstupného

podľa tabuľky (bod 1).

2. Ďalej upozorňujeme na čl. 18 ods. 5 RaPP ( hráč môže štartovať v súť. stretnutí v priebehu

jedného súť.ročníka maximálne za dva kluby  a na čl. 12 RaPP – registrácia hráča ,

ods. 8 – po ukončení registračného obdobia nie je možné podávať žiadosti o základnú

registráciu hráča staršieho ako 12 rokov.


II.Trénersko – metodická komisia   / TMK /   - predseda Mgr. Pavol Bača

1.TMK  SsFZ v spolupráci s TMK OFZ organizuje školenie trénerov futbalu UEFA

GRASSROOTS  „C“ licencie, ktorý sa uskutoční v priestoroch v OFZ v Dolnom Kubíne,

v dvoch častiach. Prvá časť : 18.2.2017 a 19.2.2017, druhá časť  4.3.2017 a 5.3.2017.

Prihláseným záujemcom boli poslané všetky materiály týkajúce sa školenia na ich e-mailové adresy.


III.Komisia rozhodcov   / KR /  - predseda Mgr. Július Kubáni

1.Oznamuje rozhodcom pôsobiacim v oblastných súťažiach, že seminár rozhodcov sa

uskutoční v nedeľu 26.2.2017 o 10,00 hod. v zasadačke OFZ v Dolnom Kubíne.

Je potrebné priniesť vyplnenú dohodu o činnosti na rok 2017 /tlačivo bolo poslané poštou

každému R / a potvrdenie súvisiace s dohodou ( študenti ).

Žiadame rozhodcov, aby si svoje osobné i pracovné povinnosti zariadili tak, aby sa seminára

mohli zúčastniť.

2.KR oznamuje FK, FO, že v prípade dostatočného záujmu, sa v mesiacoch február – marec

2017 uskutoční kurz rozhodcov.

Prihlášky je potrebné poslať/e-mailom/ na sekretariát OFZ / Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. /.

Prihláška musí obsahovať : meno a priezvisko, dátum narodenia, presnú adresu bydliska,

kontakt – mobil, e-mail.

IV.Správy zo sekretariátu OFZ

1.V prípade, že došlo ku zmenám zodpovedných funkcionárov v kluboch , žiadame poslať

na sekretariát OFZ zápisnicu z členskej schôdze a prezenčnú listinu a kontaktné adresy, taktiež,

ak došlo k zmene čísla účtu / IBAN /, je potrebné poslať kópiu zmluvy s bankou resp. výpis z účtu,

aby boli následne tieto zmeny zaznamenané v ISSF.

2.Zmena korešpondenčnej adresy SFZ : Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30 C, 821 01

Bratislava.

 

Vladimír Mušák, predseda OFZ

Dagmar Ružičková, sekretár OFZ

 

 

Mediálni partneri

Reklamný panel
Reklamný panel

Partneri

Reklamný panel
Reklamný panel
Reklamný panel
Reklamný panel
webmaster & design profidesign.sk, 2009