Reklamný panel
Reklamný panel
 
Spravodaj 23 / 2016-17 PDF Vytlačiť Email

Naša Orava, oficiálny spravodajca Oravského futbalového zväzu

Spravodajca č. 23/ 2016 – 2017 zo dňa 23.2.2017


I. Športovo-technická komisia  / ŠTK / - predseda Mgr. Dominik Dendis

Usmernenie zo SFZ

V zmysle SP SFZ znenia čl.28 môžu dva kluby rozdielnej úrovne súťaží riadených npr. ObFZ

a RFZ uzatvoriť dohodu o striedavom / dvojitom / štarte hráča vekovej kategórie mládeže

za oba kluby v danej vekovej kategórii.

Dohoda dvoch klubov, znamená, že aj materský klub sa musí vyjadriť k striedavému štartu

súhlasným stanoviskom, aby mohla byť žiadosť schválená tajomníkom ŠTK. Bez vyjadrenia

materského klubu, resp. žiadosť so zamietavým stanoviskom, nemôže byť schválená.

V ISSF sa doplnila najnovšia funkcia – žiadosť o striedavý štart / ukončenie striedavého štartu /.

Klubový manažér družstva, za ktorý hráč nie je registrovaný a v ktorom by mal hráč /ka/

štartovať na striedavý /dvojitý / štart podáva žiadosť. Hráč musí žiadosť potvrdiť a následne

ISSF notifikuje klubového manažéra materského klubu. Po schválení všetkými stranami žiadosť

dostáva na odsúhlasenie / zamietnutie / tajomník príslušnej ŠTK.

Upozornenie.

Najzákladnejšími princípmi sú tie, aby išlo o súťaže rozdielnych úrovní a aby žiadosť bola podaná

minimálne 7 dní pred začiatkom jesennej alebo jarnej časti súťaže, vždy  tej, ktorá začína skôr.

Tento striedavý štart sa považuje ako matričný úkon, takže v prípade ukončenia striedavého

štartu v medziobdobí hráčovi nemôže byť umožnený iný striedavý štart , ani iný transfér.

Ak má hráč zaevidovaný prestup s obmedzením, nemôže ísť v tom istom súť. ročníku na

striedavý štart v zmysle platných noriem SFZ.

Pozn. Dohody o striedavom štarte, ktoré boli zaevidované v systéme ISSF pred začiatkom

jesennej časti súť. ročníka 2016/2017, nebudú zrušené, ale budú riadne akceptované

do konca tohto súť. ročníka tak, v akom znení boli odsúhlasené.

Všetky nové žiadosti o striedavé štarty sa musia žiadať elektronickou formou v ISSF, kde je

stanovený poplatok 5 eur.

 

II. Matričná komisia    / MK /  - predseda Martin Rypák /

1.Vv SFZ  na svojom zasadnutí dňa 2.12.2016 schválil zmeny a doplnky  RaPP s platnosťou

od 2.12.2016 / celé znenie nového RaPP nájdete na webovej stránke SFZ /.

Pre amatérsky futbal o.i. k najdôležitejšej zmene došlo v č. 19 bod 2 – registračné obdobia.

Žiadosť o transfer amatéra sa podáva v registračných obdobiach :

a) od 1.7.  do  31.7. kalendárneho roka - letné registračné obdobie bez obmedzenia

( prestup)

b) od 1.8.  do  30.9. kalendárneho roka - letné registračné obdobie s obmedzením

( hosťovanie)

c) od 1.1.  do  15.3. kalendárneho roka – zimné registračné obdobie bez obmedzenia

( prestup )

d) od 1.1.  do  31.3. kalendárneho roka – zimné registračné obdobie s obmedzením

( hosťovanie)

Upozorňujeme na čl.37 RaPP – odstupné za amatéra , ods. 2 –odstupné sa stanovuje podľa

kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne

v sezóne, počas ktorej prestupuje.

-ods. 3 – nový klub je povinný uhradiť odstupné materskému klubu do 14 dní od doručenia

riadnej faktúry. Materský klub vystaví faktúru najskôr v deň schválenia prestupu príslušnou matrikou.

-ods. 5 – ak materský klub hráča z kategórie dospelých nemá v súťaži zaradené družstvo

dospelých, má za transfer amatéra nárok na odstupné vo výške 50% zo sumy odstupného

podľa tabuľky (bod 1).

2. Ďalej upozorňujeme na čl. 18 ods. 5 RaPP ( hráč môže štartovať v súť. stretnutí

v priebehu jedného súť.ročníka maximálne za dva kluby  a na čl. 12 RaPP – registrácia hráča ,

ods. 8 – po ukončení registračného obdobia nie je možné podávať žiadosti o základnú registráciu

hráča staršieho ako 12 rokov.


III. Komisia rozhodcov   / KR /  - predseda Mgr. Július Kubáni

KR oznamuje FK, FO, že v prípade dostatočného záujmu, sa v mesiacoch február – marec

2017 uskutoční kurz rozhodcov.

Prihlášky je potrebné poslať/e-mailom/ na sekretariát OFZ / Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. /.

Prihláška musí obsahovať : meno a priezvisko, dátum narodenia, presnú adresu bydliska,

kontakt – mobil, e-mail.

 

IV. Správy zo sekretariátu OFZ

1.Ministerstvo školstva  SR- sekcia štátnej starostlivosti o šport v súvislosti s novelou

zákona o športe účinnou od 1. januára 2017  upozorňuje športové organizácie na povinnosť

športových odborníkov - PODNIKATEĽOV dodržať nasledovné ustanovenia zákona o športe:

 

1. § 106b zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

neskorších predpisov, konkrétne: „Športový odborník podnikateľ písomne oznámi ministerstvu

školstva údaje podľa § 80 ods. 6 písm. h) najneskôr do 28. februára 2017.“ Postup a spôsob

oznámenia sú zverejnené na našom webovom sídle www.minedu.sk, v časti ŠPORT, INFORMAČNÝ

SYSTÉM ŠPORTU, ČINNOSŤ ŠPORTOVÉHO ODBORNÍKA AKO PODNIKANIE. Oznámenie sa podáva

na formulári, ktorý sa posiela elektronicky na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. , a zároveň sa

vytlačený a podpísaný posiela SPOLU S POTVRDENÍM O ZÁPISE na adresu ministerstva.

POZOR: Športový odborník, ktorý NEvykonával v roku 2016 svoju činnosť ako podnikanie

(ako SZČO), ministerstvu túto skutočnosť NEoznamuje.

2. § 6 ods 4 až 9, zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v znení neskorších predpisov. Ide o úkony súvisiace s výkonom činnosti športového odborníka

AKO PODNIKANIE (vznik oprávnenia na podnikanie, pozastavenie, ukončenie).

Informácie o týchto úkonoch sú zverejnené na našom webovom sídle www.minedu.sk, v časti

ŠPORT, INFORMAČNÝ SYSTÉM ŠPORTU, ČINNOSŤ ŠPORTOVÉHO ODBORNÍKA AKO PODNIKANIE.

Úkony sa vykonávajú

a) PROSTREDNÍCTVOM OKRESNÉHO ÚRADU (JEDNOTNÉ KONTAKTNÉ MIESTO, po starom

„ŽIVNOSTENSKÝ ÚRAD“), alebo

b) zaslaním priamo na ministerstvo na formulároch, ktoré sa posielajú elektronicky na adresu

Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. , a zároveň sa vytlačené a podpísané posielajú na adresu ministerstva.

 

2.Zálohové platby FK, FO na činnosť rozhodcov pre jarnú časť súť. roč. 2016/2017 :

Dlhá n/Or. 800 eur, Chlebnice 150 eur, Istebné 600 eur, Kraľovany 400 eur, Krivá 300 eur,

Leštiny 400 eur, Or. Podzámok 800 eur, Pribiš 800 eur, S. Dubová 200 eur, Veličná 150 eur,

Zázrivá 800 eur, Žaškov 600 eur, Babín 600 eur, Beňadovo 400 eur, Bobrov 150 eur,

Breza 900 eur, Hruštín 500 eur, Klin 800 eur, Krušetnica 300 eur, Lokca 600 eur,

Mútne 250 eur, Novoť 700 eur, Or.Lesná 650 eur, Or. Polhora 800 eur, Or. Veselé 150 eur,

Rabča 500 eur, Rabčice 300 eur, Sihelné 700 eur, Vasiľov 400 eur, Vavrečka 900 eur,

Zákamenné 600 eur, Zubrohlava 800 eur, Brezovica 300 eur, Habovka 300 eur,

Liesek 700 eur, Nižná 350 eur , Podbiel 400 eur, Vitanová 150 eur, Zuberec 700 eur.

FK, FO môže uhradiť celú sumu naraz v prvom termíne do 30.3.2017.

V prípade finančných problémov klub uhradí polovicu z celkovej uvedenej sumy

do 30.3.2017 a druhú polovicu uvedenej sumy uhradí v druhom splátkovom termíne

do 15.5.2017.

Tieto zálohové platby FK, FO uhradí na účet Futbal Orava s.r.o.

Číslo účtu : SK35 0900 0000 0050 4094 7656 prevodom resp. vkladom hotovosti priamo v banke.

Nie poštovou poukážkou !

 

 

Vladimír Mušák, predseda OFZ

Dagmar Ružičková, sekretár OFZ

 

 

Mediálni partneri

Reklamný panel
Reklamný panel

Partneri

Reklamný panel
Reklamný panel
Reklamný panel
Reklamný panel
webmaster & design profidesign.sk, 2009