Reklamný panel
Reklamný panel
 
Spravodaj 35 / 2016-17 PDF Vytlačiť Email

Naša Orava, oficiálny spravodajca Oravského futbalového zväzu

Spravodajca č. 35/ 2016 – 2017 zo dňa 18.5.2017


I. Športovo-technická komisia  / ŠTK / - predseda Mgr. Dominik Dendis

1.Schvaľuje výsledky MFZ :

21.kola VI. ligy dospelých tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách, okrem MFZ Žaškov – Or. Podzámok,

19.kola VII. ligy dospelých tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách,

12.kola VIII. ligy dospelých, tak ako boli dosiahnuté na ihriskách,

24.kola V. ligy U19  Vavrečka - Zázrivá tak, ako bol dosiahnutý na ihrisku,

25. a 22.kola U19 V. ligy , tak ako boli dosiahnuté na ihriskách , okrem MFZ Zázrivá - Novoť,

19.kola IV. ligy U15 tak ako boli dosiahnuté na ihriskách,

11.kola V. ligy U15 Or. Veselé – Lokca  a 13.kola Bobrov - Rabčice tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách,

12.kola V. ligy U15 tak ako boli dosiahnuté na ihriskách,

turnajov U11 sk. A,C,E,G, H,

turnajov U13 sk. B,C, D a ak A, okrem MFZ Or. Veselé – Or. Lesná, Or. Lesná – Krušetnica,

Or. Lesná - Novoť .

2.Kontumuje MFZ:

19.kola V. ligy U19 Zázrivá – Novoť v prospech TJ Zázrivá , ktorej priznáva 3 body a aktívne

skóre 3:0. Dôvod: počet hráčov hostí klesol pod 7.

13.kola U13 sk. A Or. Lesná- Krušetnica v prospech TJ Krušetnica , ktorej priznáva 3 body

a aktívne skoré 3:0. Prípad odstupuje je DK.

14.kola U13 sk. A Or. Lesná – Novoť v prospech TJ Novoť , ktorej priznáva 3 body a aktívne

skóre 3:0. Prípad odstupuje DK.

15.kola U13 sk. A Or. Veselé- Or. Lesná v prospech TJ Or. Veselé, ktorej priznáva 3 body

a aktívne skóre 3:0. Prípad odstupuje DK.

3.Súhlasí so zmenou termínu MFZ po vzájomnej dohode :

14.kola U15 V. ligy Lokca- Istebné  dňa 28.5 .2017 o 14:00

10.kola U15 V. ligy Rabčice – Lokca dňa 11.6.2017 o 10:00

16.kola dospelých VII. ligy Lokca – Kraľovany  dňa 10.6.2017 o 15:00

4.Zamieta:

Žiadosť TJ  FC Or. Podzámok  / U13 / , viď. RS 9/čl.31.

5.Oznamujeme FK, FO , že  dohrávka 19.kola VI. ligy dospelých sa odohrá 25.6.2017 /nedeľa/

v UHČ.

Dohrávka 23.kola V. ligy U19 sa odohrá v dňoch 24. a 25.6.2017 / sobota, nedeľa / - hr. čas

bude uvedený v DL a v ISSF.

6.Žiada FK, FO, ktoré majú záujem o organizovanie záverečného finálového turnaja

U11 a U13, aby svoje žiadosti poslali ŠTK prostredníctvom  ISSF do 31.5.2017.

/ predpokladaný termín turnajov je sobota 17.6.2017/

7.Upozornenie pre klubových manažérov – zmena v ISSF ( podávanie žiadostí o zmenu

termínu).

Dňa 10.5.2017 bola všetkým manažérom doručená informácia ( Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. , p.Ferenc)

o podávaní žiadostí o zmenu termínu stretnutia. Žiadame zodpovedných funkcionárov FK,FO

a klubových manažérov, aby dodržiavali tieto pokyny.

 

U11

Skupina B Skupina F Skupina H
27.5. Pribiš 27.5. Tvrdošín 26.5. Klin
3.6. D. Kubín B 3.6. Zuberec


U13

Skupina A Skupina B Skupina C
26.5. Krušetnica 27.5. Brezovica 27.5. Párnica
2.6. Novoť
3.6. BabínSkupina D

26.5. Breza

 

II. Disciplinárna komisia  / DK /   - predseda  Anton Piaček

D-I-121 Tibor Vanek 1307795 TJ Or. Polhora  1 MFZ nepodmienečne od 19.5.2017,

podľa DP-37-3.

D-I-122 Jaroslav Belicaj 1264654 TJ Zákamenné 1 MFZ nepodmienečne od 19.5.2017,

podľa DP-37-5.

D-I-123 Pavol Lovas 1219619 TJ Kraľovany 1 MFZ nepodmienečne od 19.5.2017, podľa

DP-37-5.

D-I-124 Jakub Habovštiak 1242971 TJ Krivá  2 MFZ nepodmienečne od 19.5.2017, podľa

DP-37-5.

D-I-125 Žiadosť o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku DS-DP 41-1:

Ondrejka Matúš 1240215 TJ Kraľovany   D-I-90- zamieta sa.

Hojo Vendelín 1188740 OŠK Hruštín D-I-89 – zamieta sa

D-II-48 Trestá družstvo MŽ U13 TJ Or. Lesná  peňažitou pokutou 120 eur za opakované

nedostavenie sa na turnaj dňa 17.5.2017, podľa DP čl. 64 a RS OFZ.

Predvoláva na svoje zasadnutie dňa 25.5.2017 z MFZ Žaškov – Oravský Podzámok:

o 16,00 z OFK Družst. Žaškov : Farko Tomáš  1190530 - kapitán,

o 16,10 z TJ FC Or. Podzámok : Feranc  Jakub  1173509 - hráč,  Mihálik Juraj 1197871- kapitán

a zároveň pozýva aj zodpovedného  zástupcu klubu.

 

Proti rozhodnutiu DK je možné podať odvolanie do 7 dní od zverejnenia v Spravodajcovi OFZ.

 

III. Trénersko – metodická komisia  / TMK / - predseda Mgr. Pavol Bača

1.Dňa 23.5.2017 o 10,00 hod.  na futbalovom štadióne MFK Dolný Kubín sa uskutoční

medzioblastný futbalový turnaj MŽ , ktorého organizátorom je TMK SsFZ v spolupráci TMK OFZ.

Turnaja sa zúčastnia Výbery hráčov Turčianskeho, Liptovského a Oravského futbalového

zväzu.

Oravský futbalový zväz budú reprezentovať nominovaní hráči :

Nikolas Serdel, Juraj Košút, Martin Palider, Patrik Žofaj ,Samuel Grácik, Matúš Hutira,

Marko Jendroľ, Ľubomír Stahoň, Marek Buliak  / MŠK Námestovo /, Andrej Glejtek,

Adam Jurík, Jakub Uhričík, Erik Murín, Juraj Lukáč / MFK D. Kubín /, Richard Kukla,

Matej Dulačka, Michal Kuboš, Miroslav Kuva / TJ Družst. Dlhá n/Or./.

Hráči si so sebou prinesú športovú výstroj.

Zraz nominovaných hráčov je o 9,00 hod. na futbalovom štadióne MFK Dolný Kubín.

Zodpovedný tréner : Mgr. Pavol Bača

2.Oznamujeme trénerom, že TMK SsFZ  organizuje :

- 24.jún 2017 v Bobrovciodborný špecializovaný trénerský seminár pre trénerov

mládeže SsFZ v rozsahu 8 hodín. Prihlášky je potrebné poslať do 10.júna 2017 na priloženom

tlačive mailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. .

-november 2017–marec 2018 v B. Bystriciškolenie trénerov UEFA GRASSROOTS

C licencie ( max. 1 x 25 poslucháčov) pre začínajúcich trénerov bez kvalifikácie v rozsahu

60 hodín ( 2 x 2 dni vyučovanie + 16 hod. hospitácie TJ +záverečná skúška).

Náklady na školenie si hradia účastníci a budú do 190.-€ (mimo cestovného, ubytovania

a stravného) Prihlášku na školenie posielajte ( všetci záujemcovia, vrátane už v minulosti

prihlásených trénerov) do15. septembra 2017 na priloženom tlačive mailom na adresu

Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. , alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01

Banská Bystrica.

-17.november 2017 v B. Bystrici- doškoľovací seminár v rozsahu 8 hodín. Bližšie informácie a

pokyny budú uvedené v ÚS SsFZ začiatkom októbra 2017.

Všetky potrebné tlačivá nájdete na stránke www.ssfz.sk / komisie / trénersko-metodická komisia /

„Materiály“.

 

IV. Správy zo sekretariátu OFZ

1.Informácia SFZ V súvislosti s tým, že od 1. februára 2017 nadobudol účinnosť

zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „Zákon o registri

partnerov verejného sektora“), ktorý zavádza do právneho poriadku Register partnerov

verejného sektora, SFZ v touto informuje členov SFZ, aby fyzické a právnické osoby, ktoré

ako partneri verejného sektora prijímajú verejné zdroje a vstupujú so štátom do právnych

vzťahov, si splnili zákonom stanovené povinnosti partnera verejného sektora. Základnou

povinnosťou partnera verejného sektora je povinnosť byť zapísaný v registri, a to počas trvania

právneho vzťahu, z ktorého mu plynú verejné zdroje. Register partnerov verejného sektora

je informačný systém verejnej správy, ktorý obsahuje údaje o partneroch verejného sektora

a ich konečných užívateľoch výhod a oprávnených osobách. Na rozdiel od doterajšej úpravy,

prekračuje Zákon o registri partnerov verejného sektora rámec verejného obstarávania a pokrýva

nakladanie so širším spektrom verejných zdrojov, a nie len s tými vo verejnom obstarávaní.

Registráciu vykonáva Okresný súd Žilina. Registračné konanie sa koncipuje ako výlučne

elektronické konanie, na ktoré sa vzťahuje úprava elektronickej podoby výkonu

verejnej moci. Vykonávať podanie do registra partnerov verejného sektora môže len

oprávnená osoba (advokát, notár, banka, audítor alebo daňový poradca). Podania do registra

nemôže vykonávať partner verejného sektora. Partner verejného sektora si na tento účel musí

zabezpečiť oprávnenú osobu.

2.Nadácia Slovenskej sporiteľne odštartovala 8.ročník grantového programu Futbal to je hra !

Upozorňujeme zodpovedných funkcionárov FK, FO, že všetkým klubovým manažérom

boli bližšie informácie o podmienkach zapojenia sa do tohto programu doručené e-mailom.

 

Vladimír Mušák, predseda OFZ

Dagmar Ružičková, sekretár OFZ

 

 

Mediálni partneri

Reklamný panel
Reklamný panel

Partneri

Reklamný panel
Reklamný panel
Reklamný panel
Reklamný panel
webmaster & design profidesign.sk, 2009