Reklamný panel
Reklamný panel
 
Spravodaj 39 / 2016-17 PDF Vytlačiť Email

Naša Orava, oficiálny spravodajca Oravského futbalového zväzu

Spravodajca č. 39/ 2016 – 2017 zo dňa 15.6.2017


I. Športovo-technická komisia  / ŠTK / - predseda Mgr. Dominik Dendis

1.Schvaľuje výsledky MFZ :

25. kola VI. ligy dospelých tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách,

16. kola VII. ligy dospelých tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách, okrem MFZ Lokca – Kraľovany,

10. kola VIII. ligy dospelých tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách, okrem MFZ Brezovica – Sedl.

Dubová ,

29. kola V. ligy U19 tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách,

16. kola IV. ligy U15 tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách,

17. kola IV. ligy U15 Hruštín - Vavrečka tak, ako bol dosiahnutý na ihrisku,

10. kola V. ligy U15 tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách,

turnaja U13 sk. A tak, ako boli dosiahnuté na ihrisku.

2.Kontumuje MFZ:

16. kola VII. ligy dospelých Lokca – Kraľovany v prospech družstva OŠK Lokca , ktorému priznáva

3 body a aktívne  skóre 3:0. Dôvod: počet hráčov hostí klesol pod 7.

10.kola VIII. ligy dospelých Brezovica – Sedliacka Dubová v prospech družstva TJ Družstevník

Sedliacka Dubová, ktorému priznáva 3 body a aktívne  skóre 0:3.  Dôvod: družstvo Brezovice

na MFZ nenastúpilo. Prípad odstupuje DK.

3.Súhlasí so zmenou termínu MFZ po vzájomnej dohode :

17.kola IV. liga U15 Or. Polhora – Novoť dňa 24.6.2047 o 13:00

19.kola VI. liga dospelých Breza – Zázrivá dňa 24.6.2047 o 17:00

23.kola V. liga U19 Zázrivá – Dlhá dňa 23.6.2047 o 17:00

4.Na základe zistených skutočností , odstupuje MFK Dolný Kubín na riešenie DK.

5.Na základe zistených skutočností, odstupuje TJ Družstevník Veličná na riešenie DK.

6.Berie na vedomie návrhy klubov do RS OFZ pre súť. roč. 2016/2017.

7. Žiadame zodpovedných funkcionárov FK, FO, aby v prípade zmeny organizačného

pracovníka v klube, poslali najneskôr do 30.6.2017 písomnou formou /  e-mailom / meno

a priezvisko, mobil, e-mailovú adresu ).

 

8. Prihlášky pre nový súťažný ročník 2017/2018  FK, TJ odošlú elektronicky ŠTK OFZ

prostredníctvom ISSF (elektronická podateľňa – Prihláška do súťaže).

Termín uzavretia prihlášok : 21.jún 2017  15,00 hod.

Štartovný vklad pre súť. ročník 2017/2018 sa nemení a  bude zahrnutý v mzf za mesiac

júl 2017 :  6. liga - 90 eur, 7. liga a 8. liga – 70 eur.

Ostatné poplatky vyplývajúce z podmienok prihlásenia družstva do súťaže budú zahrnuté v mzf

za mesiac august 2017.

POKYNY K VYPLŇOVANIU PRIHLÁŠKY DO SÚŤAŽÍ PRE ROČNÍK 2017 / 2018 :

- klubový manažér klubu je povinný vytvoriť v ISSF družstvá, ktoré chce pre daný ročník prihlásiť

do súťaže (dospelí, dorast, žiaci, malý futbal)

-prihláška do súťaže sa musí poslať osobitne pre každé družstvo.

Žiadame zodpovedných funkcionárov , aby v prihláške uviedli presné a aktuálne údaje

/číslo účtu FK, TJ, IČO, DIČ, presný názov klubu a pod. /. Všetky údaje musia byť  zhodné

s údajmi uvedenými v ISSF – „Detail klubu“  !

Po termíne uzavretia prihlášok do súťaží ŠTK zaradí jednotlivé družstvá podľa prihlášky a plnenia

podmienok v zmysle RS OFZ.

ŠTK predpokladá, že hracím dňom pre mládežnícke družstvá v súťažiach riadených OFZ bude

v súť. roč. 2017/2018 sobota.

Dôrazne upozorňujeme všetky FK, FO, že s prihliadnutím na možnosti OFZ, ŠTK vytvorí

pre nastávajúci súť. roč. 2017/2018 pevný kalendár hracích dní pre všetky prihlásené

družstvá do majstrovských súťaží OFZ / aj malého futbalu /.

Zmeny z tohto kalendára budú na základe žiadostí povolené len výnimočne, z vážnych

dôvodov a za podmienok uvedených v RS OFZ 2017/2018.

Preto žiadame FK, TJ, aby dôsledne zvážili prihlásenie družstiev do jednotlivých

kategórií  ( SŽ, MŽ, Prípravka ).

9. Aktív ŠTK OFZ zameraný na vyhodnotenie súť. ročníka 2016/2017 a prípravu nového

súť. ročníka 2017/2018  je plánovaný na piatok 14.júla 2017 v priestoroch OFZ v Dolnom

Kubíne.

Presný termín bude  zverejnený v spravodajcoch OFZ a na webovej stránke OFZ.

10. Aktív ŠTK a KM SsFZ sa uskutoční v pondelok 3.7.2017 o 15,00 hod. vo veľkej zasadacej

miestnosti OÚ  v B. Bystrici ( nám. Ľ. Štúra 1 ).

 

II. Disciplinárna komisia  / DK /   - predseda  Anton Piaček

D-I-160 Miloš Uradník 1134780 TJ Klin  1 MFZ nepodmienečne od 15.6.2017, podľa DP-37-5.

D-I-161 Pavol Laššák 1301787 „D“ TJ Or. Lesná  1 MFZ nepodmienečne od 15.6.2017,

podľa DP-37-5.

D-I-162 Jozef Hurák 1295032 „D“ TJ Zubrohlava  1 MFZ nepodmienečne od 15.6.2017,

podľa DP-37-5.

D-I-163 Viliam Jašica 1316025 „D“ TJ Klin  1 MFZ nepodmienečne od 15.6.2017, podľa

DP-37-5.

D-I-164 Tomáš Cubínek 1307400 „Ž“  TJ Or.  Polhora  1 MFZ nepodmienečne od 15.6.2017,

podľa DP-37-5.

D-I-165 Ľuboš Dreveniak  1269041 ŠK Podbiel  1 MFZ podmienečne do 30.9.2017, podľa

DP-46-1.

D-I-166 Michal Kurtulík 1316523 „D“ TJ Klin 1 MFZ podmienečne do 30.9.2017, podľa

DP-46-1.

D-I-167 Tibor Laššák 1294816 „D“ TJ Or. Lesná 1 MFZ podmienečne do 30.9.2017, podľa

DP-37-3.

D-I-168 Ľubomír Mikolajčík 1171793 TJ Novoť  3 MFZ podmienečne do 31.10.2017,  podľa

DP-37-3.

D-II-55 Trestá družstvo prípravky MFK Dolný Kubín  peňažitou pokutou  30 eur za

nerešpektovanie nariadení  / nedostatočná pripravenosť  turnaja dňa 2.6.2017/ , podľa

DP-64 a RS OFZ.

D-II-56 Trestá družstvo dospelých FK Oravan Brezovica  peňažitou pokutou  60 eur

za nerešpektovanie nariadení  / nenastúpenie na MFZ dňa 11.6.2017/ , podľa DP-64 a RS OFZ.

Predvoláva na svoje zasadnutie dňa 22.6.2017 o 15:30 :

z TJ Družstevník Veličná ved. družstva SŽ - Zvara Dušan,  Holub Adam 1338306 - kapitán,

Kubačka Patrik 1355526 – hráč.

Účasť menovaných na zasadnutí DK zabezpečí  TJ Družstevník Veličná pod následkom

disciplinárnych opatrení.

 

Proti rozhodnutiu DK je možné podať odvolanie do 7 dní od zverejnenia v Spravodajcovi OFZ.

 

III. Matričná komisia    / MK /   -  predseda  Martin Rypák

1.Žiadosť o transfer amatéra sa podáva v registračných obdobiach :

a) od 1.7.  do  31.7. kalendárneho roka - letné registračné obdobie bez obmedzenia

( prestup)

b) od 1.8.  do  30.9. kalendárneho roka - letné registračné obdobie s obmedzením

( hosťovanie)

c) od 1.1.  do  15.3. kalendárneho roka – zimné registračné obdobie bez obmedzenia

( prestup )

d) od 1.1.  do  31.3. kalendárneho roka – zimné registračné obdobie s obmedzením

( hosťovanie)

2.Upozorňujeme na čl.37 RaPP – odstupné za amatéra, ods.2 – odstupné sa stanovuje podľa

kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v sezóne,

počas ktorej prestupuje.

3.Technická realizácia čl.15/5 RaPP (zánik klubu, neprihlásenie, odhlásenie, vylúčenie družstva).

Pri uplatnení tohto článku podá nový klub žiadosť o transfer – prestup bez obmedzenia

(odstupné 0) a do poznámky uvedie čl. 15/5 RaPP.

4.VV SFZ na svojom zasadnutí  2.12.2016 v Bratislave schválil, s platnosťou od 2.12.2016 zmeny

a doplnenia RaPP, z tohto dôvodu žiadame FK, FO, aby pri podávaní žiadostí sa riadili v zmysle

znenia RaPP. / www.futbalsfz.sk – poriadky a predpisy /

 

 

 

Vladimír Mušák, predseda OFZ

Dagmar Ružičková, sekretár OFZ

 

 

Mediálni partneri

Reklamný panel
Reklamný panel

Partneri

Reklamný panel
Reklamný panel
Reklamný panel
Reklamný panel
webmaster & design profidesign.sk, 2009