Reklamný panel
Reklamný panel
 
Spravodaj 40 / 2016-17 PDF Vytlačiť Email

Naša Orava, oficiálny spravodajca Oravského futbalového zväzu

Spravodajca č. 40/ 2016 – 2017 zo dňa 22.6.2017


I. Športovo-technická komisia  / ŠTK / - predseda Mgr. Dominik Dendis

1.Schvaľuje výsledky MFZ :

26. kola VI. ligy dospelých tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách,

17. kola VII. ligy dospelých tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách,

30. kola V. ligy U19 tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách,

17. kola IV. ligy U15 tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách.

17. kola IV. ligy U15 Hruštín - Vavrečka tak, ako bol dosiahnutý na ihrisku,

-finálového turnaja Mladších žiakov hraného v Novoti tak, ako boli dosiahnuté na ihrisku.

Titul „Víťaz Oravy „  získalo družstvo  OŠK Hruštín.

-finálového turnaja Prípravky hraného v Istebnom tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách.

Titul „Víťaz Oravy „  získalo družstvo MFK Dolný Kubín „A“.

ŠTK vyslovuje poďakovanie vedeniu TJ Novoť a OŠK Istebné za vynaložené úsilie pri

zorganizovaní finálových turnajov a za vytvorenie príjemného športového prostredia,

i napriek sťaženým podmienkam z dôvodu nepriaznivého počasia.

 

2.V súvislosti s podanými prihláškami  do súťaži OFZ pre súťažný ročník 2017/2018 ŠTK  upozorňuje všetky futbalové kluby a oddiely, že vzhľadom na súčasný stav nie je možné vyhovieť  všetkým ich požiadavkám, ktoré si uviedli v prihláške do súťaže. Ako už bolo oznámené, hracím dňom mládeže pre nastávajúci súťažný ročník je stanovená  sobota.  Pre zabezpečenie  hladkého priebehu súťaží nie je v možnostiach OFZ poskytnúť trvalé výnimky z tohto hracieho dňa.

Komisia zároveň upozorňuje kluby a oddiely, ktoré neplnia podmienky predpísaného počtu R, že  svoje MFZ  budú z uvedených dôvodov nútené hrať v sobotu v UHČ dospelých  alebo v nedeľu, vždy minimálne 3 hod. pred UHČ, podľa rozhodnutia klubu  a daných možnosti OFZ.

Žiadame preto všetky futbalové oddiely, ktoré si dostatočne neplnia povinnosť mať predpísaný počet R , aby ešte pred pridelením čísiel, t.j. obratom písomne nahlásili svoj hrací deň.

V opačnom prípade bude ŠTK nútená určiť sama a  bez prihliadnutia na záujem oddielu.

Uvedená skutočnosť sa týka všetkých klubov VI. ligy, ktoré nemajú k svojmu klubu príslušných aspoň 2 R zaradených na nominačnú listinu  pre nastávajúci súťažný ročník a oddielov VII. a VIII ligy, ak nemajú zaradeného aspoň 1 R.

Všetky iné požiadavky oddielov bude komisia riešiť individuálne.

3. Žiadame zodpovedných funkcionárov FK, FO, aby v prípade zmeny organizačného pracovníka v klube, poslali najneskôr do 30.6.2017 písomnou formou /  e-mailom / meno a priezvisko, mobil,  e-mailovú adresu ), z dôvodu aktualizácie adresára v RS 2017/2018.

4. Aktív ŠTK OFZ zameraný na vyhodnotenie súť. ročníka 2016/2017 a prípravu nového súť. ročníka 2017/2018  sa uskutoční v piatok 14.júla 2017 v priestoroch OFZ v Dolnom Kubíne.

Žiadame FK, FO, aby vo vlastnom záujme zabezpečili účasť svojho zodpovedného zástupcu.

5. Aktív ŠTK a KM SsFZ sa uskutoční v pondelok 3.7.2017 o 15,00 hod. vo veľkej zasadacej

miestnosti OÚ  v B. Bystrici ( nám. Ľ. Štúra 1 ).

 

II. Disciplinárna komisia  / DK /   - predseda  Anton Piaček

D-I-169 Dávid Jaššo 1307308 „D“  OŠK Lokca 1 MFZ nepodmienečne od 22.6.2017,

podľa DP-37-3.

D-I-170 Dominik Mikulaj 1260001 TJ Zuberec 1 MFZ nepodmienečne od 22.6.2017,

podľa DP-37-5.

D-I-171Tomáš Maslo 1168202 TJ Or. Podzámok  1 MFZ nepodmienečne od 22.6.2017,

podľa DP-37-5.

D-I-172 Marek Lacek 1250201 TJ Klin 1 MFZ nepodmienečne od 22.6.2017,

podľa DP-37-3.

D-I-173 Samuel Šimjak 1304739 „D“ TJ Vavrečka 1 MFZ nepodmienečne od 22.6.2017,

podľa DP-37-5.

D-I-174 Dušan Zvara, vedúci družstva U15 TJ Veličná 1 mesiac nepodmienečne od 22.6.2017,podľa DP-53-3.

D-II-57 Trestá družstvo U15 TJ Veličná peňažitou pokutou 100 eur za pokus o neoprávnený štart hráča, podľa DP-52. / pokutu uhradiť na účet OFZ : SK06 0200 0000 0031 5181 3758 /

 

Upozorňujeme mužstvá na ustanovenie v Disciplinárnom poriadku  čl. 37 bod. 6.

Ak hráč dostane v poslednom kole súťažného ročníka majstrovskej súťaže napomenutie, ktoré by inak znamenalo pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa odseku 5, príslušná disciplinárna komisia na základe písomnej žiadosti hráča alebo klubu nepostupuje podľa odseku 5, ale uloží hráčovi pokutu podľa celkového počtu napomenutí v súťažnom ročníku; ak hráč alebo klub žiadosť nepodá, postupuje sa podľa odseku 5.

Žiadosť je potrebné podať do 14 dní od oznámenia disciplinárneho opatrenia v úradnej správe.

 

Proti rozhodnutiu DK je možné podať odvolanie do 7 dní od zverejnenia v Spravodajcovi OFZ.

 

III. Matričná komisia    / MK /   -  predseda  Martin Rypák

1.Žiadosť o transfer amatéra sa podáva v registračných obdobiach :

a) od 1.7.  do  31.7. kalendárneho roka - letné registračné obdobie bez obmedzenia ( prestup)

b) od 1.8.  do  30.9. kalendárneho roka - letné registračné obdobie s obmedzením ( hosťovanie)

c) od 1.1.  do  15.3. kalendárneho roka – zimné registračné obdobie bez obmedzenia ( prestup )

d) od 1.1.  do  31.3. kalendárneho roka – zimné registračné obdobie s obmedzením ( hosťovanie)

2.Upozorňujeme na čl.37 RaPP – odstupné za amatéra, ods.2 – odstupné sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje.

3.Technická realizácia čl.15/5 RaPP (zánik klubu, neprihlásenie, odhlásenie, vylúčenie družstva). Pri uplatnení tohto článku podá nový klub žiadosť o transfer – prestup bez obmedzenia (odstupné 0) a do poznámky uvedie čl. 15/5 RaPP.

4.Upozorňujeme FK, FO, aby sa pri podávaní žiadostí  riadili v zmysle znenia RaPP platným s účinnosťou od 14.3.2017 / www.futbalsfz.sk – poriadky a predpisy /.

 

Vladimír Mušák, predseda OFZ

Dagmar Ružičková, sekretár OFZ

 

 

Mediálni partneri

Reklamný panel
Reklamný panel

Partneri

Reklamný panel
Reklamný panel
Reklamný panel
Reklamný panel
webmaster & design profidesign.sk, 2009