Reklamný panel
Reklamný panel
 
Spravodaj 41 / 2016-17 PDF Vytlačiť Email

Naša Orava, oficiálny spravodajca Oravského futbalového zväzu

Spravodajca č. 41/ 2016 – 2017 zo dňa 29.6.2017


I. Športovo-technická komisia  / ŠTK / - predseda Mgr. Dominik Dendis

Aktív ŠTK OFZ zameraný na vyhodnotenie súť. ročníka 2016/2017 a prípravu

nového súť. ročníka 2017/2018 sa uskutoční v piatok 14.júla 2017 o 16,30 hod.

v priestoroch OFZ v Dolnom Kubíne.

Žiadame FK, FO, aby vo vlastnom záujme zabezpečili účasť svojho zodpovedného

zástupcu.

1. Schvaľuje výsledky MFZ:

19. kola VI. ligy dospelých tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách okrem MFZ Žaškov – Or. Polhora

a Pribiš - Novoť

23. kola V. ligy U19 tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách okrem MFZ Sihelné – Or. Lesná,

Hruštín – Vavrečka a Mútne – Lokca.

2. Kontumuje MFZ :

19. kola VI. ligy dospelých Žaškov – Or. Polhora v prospech družstva OFK Družstevník Žaškov,

ktorému priznáva 3 body a aktívne  skóre 3:0. Dôvod: mužstvo hostí na MFZ nepricestovalo.

Prípad odstupuje DK.

19. kola VI. ligy dospelých Pribiš – Novoť v prospech družstva OŠK Pribiš, ktorému priznáva

3 body a aktívne  skóre 6:0. Dôvod: počet hráčov klesol pod 7.

23. kola V. ligy U19 Mútne – Lokca v prospech družstva TJ Družstevník Mútne, ktorému

priznáva 3 body a aktívne  skóre 5:0. Dôvod: počet hráčov klesol pod 7.

23. kola V. ligy U19 Hruštín – Vavrečka v prospech družstva OŠK Hruštín, ktorému priznáva

3 body a aktívne  skóre 6:1. Dôvod: neoprávnený štart hráča družstva hostí (SP čl. 52 bod c ).

Prípad odstupuje DK.

23. kola V. ligy U19 Sihelné – Or. Lesná v prospech družstva OŠK Sihelné, ktorému priznáva

3 body  a aktívne  skóre 3:0. Dôvod: mužstvo hostí na MFZ nepricestovalo. Prípad odstupuje DK.

3. Schvaľuje konečné tabuľky jednotlivých súťaží riadených OFZ v súťažnom ročníku

2015/2016, ktoré sú zverejnené na www.futbalnet.sk.

4. Odrátala družstvu:

dospelých FC TJ Or. Podzámok 3 body ( Spravodajca č 36 / 2016-2017, D - II – 49 )

a U15 TJ Družstevník Veličná 3 body ( Spravodajca č. 31 /2016-2017, ŠTK bod 8 ).

5. Uzavrela súťažný ročník 2016/2017 a konštatovala, že :

Víťazom VI. ligy dospelých je mužstvo TJ Sokol Zubrohlava s právom postúpiť do vyššej

súťaže – V. ligy.

Do VII. ligy zostúpilo mužstvo TJ Družstevník Or. Polhora.

Víťazom VII. ligy dospelých je mužstvo TJ Družstevník Vasiľov, na druhom mieste

skončilo mužstvo TJ Oravan Rabča. Obe mužstvá majú právo postúpiť do vyššej súťaže – VI. ligy.

Do VIII. ligy zostúpilo mužstvo TJ ŠK Podbiel.

Víťazom VIII. ligy dospelých je mužstvo TJ Blatná Habovka, na druhom mieste skončilo

mužstvo  TJ Družstevník Vitanová. Obe mužstvá majú právo postúpiť do vyššej súťaže - VII. ligy.

Víťazom V. ligy U19 je mužstvo TJ Družstevník Dlhá n/Oravou s právom postúpiť

do vyššej súťaže – IV. ligy.

Víťazom IV. ligy U15 je mužstvo OŠK Breza s právom postúpiť do vyššej súťaže – III. ligy.

Mužstvo možnosť nevyužilo.

Do V. ligy U15 zostúpilo mužstvo TJ Fatran Zázrivá.

Víťazom V. ligy U15 je mužstvo OŠK Istebné, na druhom mieste skončilo mužstvo

TJ Tatran Or. Veselé. Obe mužstvá majú právo postúpiť do vyššej súťaže - IV. ligy.

Víťazom U13 je mužstvo OŠK Hruštín.

Víťazom U11 je mužstvo D. Kubín „A“.

6. Súťaže U19 a U15 v novom súť. roč. 2017/2018 upravuje nasledovne :

U19 na jednu súťaž  -  rozdelenú do skupín podľa počtu prihlásených družstiev

U15 na jednu súťaž  -  rozdelenú do skupín podľa počtu prihlásených družstiev.

Súťaž VI. ligy dospelých v novom súť. roč. 2017/2018 prebehne bez zmien.

O VII. lige a VIII. lige dospelých rozhodne ŠTK na Aktíve dňa 14.7.2017.

Dôvod : počet prihlásených mužstiev a z toho vyplývajúce viaceré možnosti.

7. Začiatok súťažného ročníka 2017/2018 je 6.8.2017 ( 5.8.2017 ).

8.V súvislosti s podanými prihláškami  do súťaži OFZ pre súťažný ročník 2017/2018 ŠTK

upozorňuje všetky futbalové kluby a oddiely, že vzhľadom na súčasný stav nie je možné

vyhovieť  všetkým ich požiadavkám, ktoré si uviedli v prihláške do súťaže. Ako už bolo oznámené,

hracím dňom mládeže pre nastávajúci súťažný ročník je stanovená  sobota.

Pre zabezpečenie  hladkého priebehu súťaží nie je v možnostiach OFZ poskytnúť trvalé

výnimky z tohto hracieho dňa.

Komisia zároveň upozorňuje kluby a oddiely, ktoré neplnia podmienky predpísaného

počtu R, že  svoje MFZ  budú z uvedených dôvodov nútené hrať v sobotu

v UHČ dospelých  alebo v nedeľu, vždy minimálne 3 hod. pred UHČ, podľa

rozhodnutia klubu  a daných možnosti OFZ.

Žiadame preto všetky futbalové oddiely, ktoré si dostatočne neplnia povinnosť mať

predpísaný počet R , aby ešte pred pridelením čísiel, t.j. obratom písomne nahlásili svoj

hrací deň.

V opačnom prípade bude ŠTK nútená určiť sama a  bez prihliadnutia na záujem oddielu.

Uvedená skutočnosť sa týka všetkých klubov VI. ligy, ktoré nemajú k svojmu klubu

príslušných aspoň 2 R zaradených na nominačnú listinu  pre nastávajúci súťažný

ročník a oddielov VII. a VIII. ligy, ak nemajú zaradeného aspoň 1 R.

Všetky iné požiadavky oddielov bude komisia riešiť individuálne.

 

II. Disciplinárna komisia  / DK /   - predseda  Anton Piaček

D-I-175 Ján Homola 1294984 „D“ OŠK  Lokca 1 MFZ nepodmienečne od 29.6.2017,

podľa DP-37-3.

D-I-176 Jozef Holubčík 1253359 FC Or. Podzámok 4 MFZ nepodmienečne od 29.6.2017,

podľa DP-48-1c.

D-I-177 Michal Chromek 1132974 FC Or. Podzámok 5 MFZ nepodmienečne od 29.6.2017,

podľa DP-48-1c.

D-II-58 Trestá družstvo dospelých TJ Or. Polhora za nenastúpenie na MFZ dňa 25.6.2017

peňažitou pokutou 100 eur, podľa DP-64 a RS OFZ.

D-II-59 Trestá družstvo U19 TJ Or. Lesná za nenastúpenie na MFZ dňa 25.6.2017

peňažitou pokutou 120 eur, podľa DP-64 a RS OFZ.

 

DK žiada o písomné vyjadrenie k neoprávnenému štartu hráča TJ Vavrečka v MFZ

Hruštín –Vavrečka U19 - vedúceho mužstva TJ Vavrečka- Hurák Igor, trénera mužstva

TJ Vavrečka- Doroš Ivan, hráča- Samuel Šimjak 1304739. Termín do 6.7.2017 12,00 hod.

Upozorňujeme mužstvá na ustanovenie v Disciplinárnom poriadku  čl. 37 bod. 6.

Ak hráč dostane v poslednom kole súťažného ročníka majstrovskej súťaže napomenutie, ktoré

by inak znamenalo pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa odseku 5, príslušná

disciplinárna komisia na základe písomnej žiadosti hráča alebo klubu nepostupuje podľa

odseku 5, ale uloží hráčovi pokutu podľa celkového počtu napomenutí v súťažnom ročníku;

ak hráč alebo klub žiadosť nepodá, postupuje sa podľa odseku 5.

Žiadosť je potrebné podať do 14 dní od oznámenia disciplinárneho opatrenia v úradnej správe.

 

Proti rozhodnutiu DK je možné podať odvolanie do 7 dní od zverejnenia v Spravodajcovi OFZ.

 

III. Komisia rozhodcov   / KR /  - predseda Mgr. Július Kubáni

Predbežný termín letného seminára rozhodcov účinkujúcich v súťažiach riadených OFZ

je 23.júl 2017 od 10,00 hod. v priestoroch OFZ v Dolnom Kubíne.

 

IV. Matričná komisia    / MK /   -  predseda  Martin Rypák

1.Žiadosť o transfer amatéra sa podáva v registračných obdobiach :

a) od 1.7.  do  31.7. kalendárneho roka - letné registračné obdobie bez obmedzenia

( prestup)

b) od 1.8.  do  30.9. kalendárneho roka - letné registračné obdobie s obmedzením

( hosťovanie)

c) od 1.1.  do  15.3. kalendárneho roka – zimné registračné obdobie bez obmedzenia

( prestup )

d) od 1.1.  do  31.3. kalendárneho roka – zimné registračné obdobie s obmedzením

( hosťovanie)

2.Upozorňujeme na čl.37 RaPP – odstupné za amatéra, ods.2 – odstupné sa stanovuje

podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne

v sezóne, počas ktorej prestupuje.

3.Technická realizácia čl.15/5 RaPP (zánik klubu, neprihlásenie, odhlásenie, vylúčenie

družstva). Pri uplatnení tohto článku podá nový klub žiadosť o transfer – prestup bez

obmedzenia (odstupné 0) a do poznámky uvedie čl. 15/5 RaPP.

4.Upozorňujeme FK, FO, aby sa pri podávaní žiadostí  riadili v zmysle znenia RaPP platným

s účinnosťou od 14.3.2017 / www.futbalsfz.sk – poriadky a predpisy /.

 

V. Sekretariát OFZ

1.Vv OFZ na svojom zasadnutí dňa 26.6.2017 okrem iného, schválil :

-postup družstiev do súťaží riadených SsFZ pre nový súť. roč. 2017/2018

-vzhľadom k počtu prihlásených družstiev do súťaží mládeže riadených OFZ, Výkonný výbor

schválil návrh ŠTK vykonať úpravu súťaží mládeže podľa rozhodnutia komisie

-akceptoval návrh oddielov z pracovnej porady zo dňa 27.11.2016 a schválil návrh KR

na zvýšenie odmien rozhodcom a asistentom za výkon rozhodcovskej činnosti

-schválil návrh RS OFZ 2017/2018 s prevedenými zmenami

-zobral na vedomie informácie o priebehu a ukončení jednotlivých súťaží  súť. roč.2016/17 .

2. Žiadame zodpovedných funkcionárov FK, FO, aby v prípade zmeny organizačného

pracovníka v klube ( poverená osoba futb. klubom na prijímanie informácií resp. org.

pokynov ), poslali obratom najneskôr však do štvrtku 6.7.2017 písomnou formou

/  e-mailom / meno a priezvisko, mobil, e-mailovú adresu ), z dôvodu aktualizácie

adresára v RS OFZ 2017/2018.

 

Vladimír Mušák, predseda OFZ

Dagmar Ružičková, sekretár OFZ

 

 

Mediálni partneri

Reklamný panel
Reklamný panel

Partneri

Reklamný panel
Reklamný panel
Reklamný panel
Reklamný panel
webmaster & design profidesign.sk, 2009