Reklamný panel
Reklamný panel
 
Spravodaj 42 / 2016-17 PDF Vytlačiť Email

Naša Orava, oficiálny spravodajca Oravského futbalového zväzu

Spravodajca č. 42/ 2016 – 2017 zo dňa 6.7.2017


I. Športovo-technická komisia  / ŠTK / - predseda Mgr. Dominik Dendis

Aktív ŠTK OFZ zameraný na vyhodnotenie súť. ročníka 2016/2017 a prípravu nového

súť. ročníka 2017/2018 sa uskutoční v piatok 14.júla 2017 o 16,30 hod.

v priestoroch OFZ v Dolnom Kubíne.

Žiadame FK, FO, aby vo vlastnom záujme zabezpečili účasť svojho zodpovedného

zástupcu.

1.ŠTK  OFZ sa na svojom zasadnutí dňa 6.7.2017 zaoberala a s definitívnou platnosťou

uzavrela prihlášky jednotlivých družstiev do súťaží OFZ pre súťažný ročník 2017/18.

Vychádzajúc z počtu prihlásených družstiev komisia rozhodla :

1/ Na základe skúsenosti z uplynulého súťažného ročníka vykonať úpravu mládežníckych

súťaží  U19 ( 18 mužstiev ) a U 15 (16 mužstiev ), formou zaradenia do skupín.

Systém úpravy bude vysvetlený – prezentovaný a vylosovanie prevedené na aktíve ŠTK

dňa 14.7.2017.

2/ Zriadiť VI. ligu dospelých s počtom 14 mužstiev bez zásadných zmien, oproti

poslednému súťažnému ročníku.

3/ Po prerokovaní s oddielmi a vzhľadom k neustálym zmenám v počte prihlásených mužstiev

dospelých, navrhla zriadiť spoločnú VII. ligu dospelých podobným spôsobom, ako

u mužstiev mládeže U19 a U15.

4/ Pridelila hracie čísla družstvám VI. ligy dospelých a pripravila tiež pridelenie hracích

čísel aj pre ostatné prihlásené družstvá, ak nebude vykonaná úprava v zmysle bodu 3.

5/ Na základe reálneho stavu počtu rozhodcov a z toho vychádzajúcich možností, ŠTK rozhodla

o hracích dňoch a hracích časoch  mužstiev, ktoré neplnia podmienky predpísaného počtu

rozhodcov pre jednotlivé súťaže.

6/ Vyhovela žiadostiam TJ Roháče Zuberec a OŠK Lokca a  súhlasí s predohrávaním

Majstrovských stretnutí podľa požiadaviek .

Presné termíny a čas začiatkov bude uvedený v termínovom kalendári, delegačnom liste KR OFZ

a ISSF.

7/ Zostavila skupiny malého futbalu ( MŽ, Prípravka ) .

2. Počet prihlásených družstiev  - mládež :

U19 – 18 dr.,  U15 – 16 dr.,  U13 – 20 dr.,  U11 – 18 dr.

3. Predpokladané začiatky MFS súť. roč. 2017/2018 :

VI. liga  -  6.8.2017, VII. liga –  20.8.2017, VIII. liga – 27.8.2017 ( ak sa neupravia súťaže)

Mládežnícke súťaže : 27.8.2017

4. Pridelené čísla, hracie dni a hracie časy ( N- nedeľa, S – sobota, P- predpoludním,

ÚHČ- úradný hrací čas ) :

VI. liga VII.liga VIII.liga
1.Zuberec         N/ÚHČ 1. Or. Lesná    N/ÚHČ 1. Ťapešovo    N/ÚHČ
2.Breza             N/P 2 Krivá    N/ÚHČ 2. Mútne    N/P
3.Dlhá n/Or.     N/ÚHČ 3. Leštiny    S/ÚHČ 3. Brezovica    N/ÚHČ
4.Vasiľov          S/ÚHČ 4. Istebné    N/ÚHČ 4. Krušetnica    N/P
5.Pribiš             N/P 5. Hruštín    N/ÚHČ 5. S. Dubová    N/P
6.Novoť           N/P 6. Babín    N/ÚHČ 6. Podbiel    N/ÚHČ
7.Žaškov          N/ÚHČ 7. Sihelné    N/ÚHČ 7. Beňadovo    N/P
8.Or. Podzámok  N/P 8. Vitanová    N/ÚHČ 8. Rabčice    N/P
9.Klin               N/ÚHČ 9. Lokca    N/ÚHČ
10.Liesek          S/ÚHČ 10. Kraľovany    N/P
11.Zákamenné  N/P 11. Or. Polhora    N/P
12.Zázrivá        N/ÚHČ 12. Habovka    N/P
13.Rabča          N/ÚHČ

14.Vavrečka     N/P

 

Malý futbal U13

Skupina A:

Skupina B:

OŠK Lokca

FK Oravan Brezovica

TJ Sokol Zubrohlava

TJ Blatná Habovka

TJ Družstevník Or. Polhora

TJ Družstevník Vitanová

 

 

Skupina C:

Skupina D:

OŠK Istebné

TJ Novoť

TJ Družstevník Or. Poruba

TJ Družstevník Mútne

OFK Družstevník Žaškov

TJ Fatran Zázrivá

 

 

TJ Oravská Lesná

 

Skupina E:

Skupina B:

OŠK Babín

FK Nižná

OŠK Hruštín

FC TJ Or. Podzámok

TJ Tatran Krušetnica

TJ ŠK Podbiel                                                         OŠK Pribiš

 

 

Malý futbal U11

Skupina A:

Skupina B:

OŠK Lokca

OŠK Breza

TJ Slovan Magura Vavrečka

TJ Novoť

TJ Družstevník Ťapešovo

TJ Tatran Zákamenné

 

 

Skupina C:

Skupina D:

TJ Družstevník Vasiľov

ŠK Olympia Bobrov

MFK Dolný Kubín

TJ Oravan Rabča

FC TJ Oravský Podzámok

TJ Sokol Zubrohlava

 

 

Skupina E:

Skupina F:

TJ Družstevník Mútne

ŠK Tvrdošín

TJ Tatran Or. Veselé                                    TJ Tatran Klin

FK Slovan Trstená                                                    TJ Roháče Zuberec

 

II. Disciplinárna komisia     / DK / - predseda Anton Piaček

DK na základe nových zistených skutočností upúšťa od potrestania hráča TJ Sl. Magura Vavrečka

Samuel Šimiak 1304739 „D“, podľa  čl.38 DP.

D-II-60 Trestá družstvo dorastu TJ Sl. Magura Vavrečka peňažitou pokutou 40 eur ( nesprávne

uložená nominácia hráčov v ISSF), podľa čl.64 DP.

Upozorňujeme mužstvá na ustanovenie v Disciplinárnom poriadku  čl. 37 bod. 6.

Ak hráč dostane v poslednom kole súťažného ročníka majstrovskej súťaže napomenutie, ktoré

by inak znamenalo pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa odseku 5, príslušná

disciplinárna komisia na základe písomnej žiadosti hráča alebo klubu nepostupuje podľa

odseku 5, ale uloží hráčovi pokutu podľa celkového počtu napomenutí v súťažnom

ročníku; ak hráč alebo klub žiadosť nepodá, postupuje sa podľa odseku 5.

Žiadosť je potrebné podať do 14 dní od oznámenia disciplinárneho opatrenia v úradnej

správe.

 

Proti rozhodnutiu DK je možné podať odvolanie do 7 dní od zverejnenia v Spravodajcovi OFZ.

 

III. Komisia rozhodcov   / KR /  - predseda Mgr. Július Kubáni

Predbežný termín letného seminára rozhodcov účinkujúcich v súťažiach riadených OFZ

je 23.júl 2017 od 10,00 hod. v priestoroch OFZ v Dolnom Kubíne.

 

IV. Matričná komisia    / MK /   -  predseda  Martin Rypák

1.Žiadosť o transfer amatéra sa podáva v registračných obdobiach :

a) od 1.7.  do  31.7. kalendárneho roka - letné registračné obdobie bez obmedzenia

( prestup)

b) od 1.8.  do  30.9. kalendárneho roka - letné registračné obdobie s obmedzením

( hosťovanie)

c) od 1.1.  do  15.3. kalendárneho roka – zimné registračné obdobie bez obmedzenia

( prestup )

d) od 1.1.  do  31.3. kalendárneho roka – zimné registračné obdobie s obmedzením

( hosťovanie)

2.Upozorňujeme na čl.37 RaPP – odstupné za amatéra, ods.2 – odstupné sa stanovuje

podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne

v sezóne, počas ktorej prestupuje.

3.Technická realizácia čl.15/5 RaPP (zánik klubu, neprihlásenie, odhlásenie, vylúčenie družstva).

Pri uplatnení tohto článku podá nový klub žiadosť o transfer – prestup bez obmedzenia

(odstupné 0) a do poznámky uvedie čl. 15/5 RaPP.

4.Upozorňujeme FK, FO, aby sa pri podávaní žiadostí  riadili v zmysle znenia RaPP platným

s účinnosťou od 14.3.2017 / www.futbalsfz.sk – poriadky a predpisy /.

5.Upozorňujeme funkcionárov FO, aby si skontrolovali platnosť RP hráčov a v prípade

skončenia platnosti včas podali žiadosti o nový RP.

 

V. Sekretariát OFZ

Kancelária sekretariátu OFZ bude v dňoch od 17.7.2017 do 31.7.2017 zatvorená.

 

Vladimír Mušák, predseda OFZ

Dagmar Ružičková, sekretár OFZ

 

 

Mediálni partneri

Reklamný panel
Reklamný panel

Partneri

Reklamný panel
Reklamný panel
Reklamný panel
Reklamný panel
webmaster & design profidesign.sk, 2009