Spravodaj 1 / 2016-17 Vytlačiť

Naša Orava, oficiálny spravodajca Oravského futbalového zväzu

Spravodajca č. 1/ 2016 – 2017 zo dňa 15.7.2016


I.Športovo – technická komisia   /ŠTK /  - predseda Mgr. Dominik Dendis

Dňa 15.7.2016 sa uskutočnil aktív ŠTK spojený s uzavretím vylosovania nového súťažného

ročníka súťaží OFZ 2016 / 2017. Vylosovanie jednotlivých súť. tried a kategórií nájdete

na internetovej stránke www.futbalnet.sk.

1.Nariaďuje odohrať MFZ:

-1. kola VI. ligy dospelých Zuberec – Or. Polhora dňa 5.8.2016 o 17:00

-1.kola V. ligy U19 Zuberec – Rabčice dňa 5.8.2016 o 14:30


II. Komisia rozhodcov       / KR /  - predseda Mgr. Július Kubáni

1. Letný seminár  rozhodcov pôsobiacich v súťažiach riadených OFZ sa bude konať

v zasadačke OFZ v Dolnom Kubíne  dňa 24.7.2016 / nedeľa /o 10,00 hod.

Žiadame rozhodcov o dochvíľnosť.


III. Matričná komisia  / MK /  - predseda Martin Rypák

1.Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu schválil na svojom zasadnutí

dňa 6. 7. 2016 návrh úpravy RaPP čl. 19 ods. 2 Registračné obdobie. V zmysle

schváleného návrhu sa registračné obdobia upravujú nasledovne:

a) od 1. 7. do 31. 8. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

b) od 1. 7. do 30. 9. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením);

c) od 1. 1. do 15. 3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia);

d) od 1. 1. do 30. 3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením).

Výklad pojmu „registračné obdobie bez obmedzenia“: v tomto období je možné zmeniť klubovú

príslušnosť hráča bez súhlasu materského klubu podľa článku 18 ods. 11, t. j. nevyžaduje sa

súhlas materského klubu, avšak materský klub má nárok na odstupné, ktoré je povinný uhradiť

nový klub podľa článku 37, pokiaľ sa materský a nový klub nedohodnú inak. Výklad pojmu

„registračné obdobie s obmedzením“: v tomto období je  možné zmeniť klubovú príslušnosť

hráča len so súhlasom materského klubu a takýto transfer je platný do 30. 6. príslušného roka

(t. j. vyžaduje sa súhlas nového klubu, hráča a materského klubu). Po uplynutí termínu (30. 6.)

je hráč automaticky preregistrovaný späť do klubu, z ktorého prestupoval. Takýto prestup je

možné ukončiť aj pred uplynutím uvedeného termínu (30. 6.) v zimnom registračnom období,

so súhlasom oboch klubov a hráča.

Transfery zo zahraničia smerom do SFZ sa realizujú v registračných obdobiach bez obmedzenia.

Upozorňujeme na mechanizmus vyplácania odstupného, článok 37, odsek 2, kedy sa

prihliada vek hráča, ktorý dosiahne v sezóne počas ktorej prestupuje (nie podľa veku v čase

ohlásenia transferu).


IV. Sekretariát  OFZ

 

Kancelária sekretariátu OFZ bude v dňoch od 20.7.2016 do 29.7.2016 zatvorená z dôvodu

čerpania dovolenky.

 

 

Vladimír Mušák, predseda OFZ

Dagmar Ružičková, sekretár OFZ