Spravodaj 3 / 2016-17 Vytlačiť

Naša Orava, oficiálny spravodajca Oravského futbalového zväzu

Spravodajca č. 3/ 2016 – 2017 zo dňa 28.7.2016


I.Športovo – technická komisia   /ŠTK /  - predseda Mgr. Dominik Dendis

1. S prihliadnutím na stav zboru R, ktorý bol spresnený na aktíve R dňa 24.07.2016 a z toho

vychádzajúcich možnosti KR OFZ, nie je možné akceptovať požiadavku hracieho dňa nedele

u mládežníckych družstiev klubov Zubrohlavy a Zázrivá. Hracím dňom pre mládežnícke družstva

( U19, U15 ) u týchto klubov ostáva sobota.

2. ŠTK zohľadnila úradný začiatok MFS 1.kola dospelých dňa 7. 08.2016 a na základe toho

upravuje začiatky nasledovných stretnutí takto:

6.liga dospelí  Zázrivá – O.Podzámok, začiatok o 13,00 hod.

6.liga dospelí  Zubrohlava – Dlhá, začiatok o 12,30 hod.

Všetky ostatné stretnutia I. kola budú odohraté tak, ako sú uvedené v ISSF a DL OFZ.

3. Rozpis futbalových súťaží riadených OFZ v súť. ročníku 2016 / 2017 je zverejnený

na webovej stránke OFZ.

Vylosovanie jednotlivých súťaží nájdete na internetovej stránke www.futbalnet.sk.


II. Matričná komisia  / MK /  - predseda Martin Rypák

1.Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu schválil na svojom zasadnutí

dňa 6. 7. 2016 návrh úpravy RaPP čl. 19 ods. 2 Registračné obdobie.

V zmysle schváleného návrhu sa registračné obdobia upravujú nasledovne:

a) od 1. 7. do 31. 8. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

b) od 1. 7. do 30. 9. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením);

c) od 1. 1. do 15. 3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia);

d) od 1. 1. do 30. 3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením).

Výklad pojmu „registračné obdobie bez obmedzenia“: v tomto období je možné zmeniť klubovú

príslušnosť hráča bez súhlasu materského klubu podľa článku 18 ods. 11, t. j. nevyžaduje sa

súhlas materského klubu, avšak materský klub má nárok na odstupné, ktoré je povinný uhradiť

nový klub podľa článku 37, pokiaľ sa materský a nový klub nedohodnú inak. Výklad pojmu

„registračné obdobie s obmedzením“: v tomto období je  možné zmeniť klubovú príslušnosť hráča

len so súhlasom materského klubu a takýto transfer je platný do 30. 6. príslušného roka

(t. j. vyžaduje sa súhlas nového klubu, hráča a materského klubu).

Po uplynutí termínu (30. 6.) je hráč automaticky preregistrovaný späť do klubu, z ktorého

prestupoval. Takýto prestup je možné ukončiť aj pred uplynutím uvedeného termínu (30. 6.)

v zimnom registračnom období, so súhlasom oboch klubov a hráča.

Transfery zo zahraničia smerom do SFZ sa realizujú v registračných obdobiach bez obmedzenia.

Upozorňujeme na mechanizmus vyplácania odstupného, článok 37, odsek 2, kedy sa

prihliada vek hráča, ktorý dosiahne v sezóne počas ktorej prestupuje (nie podľa veku v čase

ohlásenia transferu).

 

Vladimír Mušák, predseda OFZ

Dagmar Ružičková, sekretár OFZ