Spravodaj 5 / 2016-17 Vytlačiť

Naša Orava, oficiálny spravodajca Oravského futbalového zväzu

Spravodajca č. 5/ 2016 – 2017 zo dňa 11.8.2016


I.Športovo – technická komisia /ŠTK / - predseda Mgr. Dominik Dendis

 

1.Schvaľuje výsledky:

1.kola VI. ligy dospelých tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách,

1.kola VII. ligy dospelých tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách,

1.kola VIII. ligy dospelých tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách,

1.kola V. ligy U19 tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách,

1.kola IV. ligy U15 tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách.

2.Nariaďuje odohrať MFZ: 5.kola IV. ligy U15 Breza - Chlebnice zo 4.9.2016 na 3.9.2016

3.Súhlasí so zmenou MFZ : 3.kola IV. liga U15 Zubrohlava – Zázrivá z 20.8.2016 na 19.8.2016 o 15:00 hod.

4.Oznamuje družstvám :

VI. ligy dospelých, že mužstvo TJ Tatran Zákamenné odohrá svoje domáce MFZ na hracej ploche v Krušetnici.

IV. ligy U15 a V. ligy U19, že mužstvu TJ Slovan Magura Vavrečka schvaľuje náhradnú hraciu plochu

5.Žiada FK, ktoré prihlásili svoje družstvá do súťaží MŽ a Prípraviek, aby najneskôr do 17.8.2016 zaslali návrhy termínov, v ktorých budú usporadúvať svoje turnaje.

6.Žiada MFK Dolný Kubín, aby pred začatím turnajov Prípraviek doručili na sekretariát OFZ súpisky

prihlásených družstiev.

Rozpis futbalových súťaží riadených OFZ v súť. ročníku 2016 / 2017 je zverejnený na webovej stránke OFZ.

Vylosovanie jednotlivých súťaží nájdete na internetovej stránke www.futbalnet.sk.

 

II. Disciplinárna komisia / DK / - predseda Anton Piaček

 

D-I-1 Štefan Košút 1037039 TJ Oravská Polhora 1 MFZ nepodmienečne, podľa DP-37-3.

D-I-2 Mikuláš Kosmeľ 1231021 TJ Klin 1 MFZ nepodmienečne, podľa DP-37-3.

D-I-3 Patrik Bukna 1343795 OFK Leštiny 1 MFZ nepodmienečne, podľa DP-37-3.

D-I-4 Tomáš Bella 1240218 TJ Kraľovany 1 MFZ nepodmienečne, podľa DP-37-3.

D-I-5 Michal Jagelka 1304526 „D“ OŠK Hruštín 3 MFZ nepodmienečne, podľa DP-45-2a.

D-II-1 Trestá TJ Oravská Lesná /dorast/ pokarhaním za nerešpektovanie nariadení, podľa DP čl.11, DP čl.64 a RS OFZ.

Dňom 11.8.2016 zastavuje činnosť vedúcemu družstva OFK Leštiny Halák Miloš až do vyriešenia previnenia z MFZ Babín- Leštiny a zároveň menovaného predvoláva na svoje zasadnutie dňa 18.8.2016 o 15:30 hod.

Predvoláva na svoje zasadnutie dňa 18.8.2016 z MFZ Babín- Leštiny o 15:40 kapitána OFK Leštiny Ján Mačuha 1152438 a zároveň žiada o písomné vyjadrenie AR1-Jozef Vajdiar a AR2 Peter Pavlák k HNS vedúceho družstva OFK Leštiny v MFZ Babín – Leštiny.

D-II-2 DK na návrh KR trestá OŠK Breza peňažitou pokutou 50eur , za nekvalitné vyhotovenie videozáznamu z MFZ 1.kola Breza -Novoť dňa 7.8.2016, podľa DP čl.64 a RS OFZ.

Proti rozhodnutiu DK je možné podať odvolanie do 7 dní od zverejnenia v Spravodajcovi OFZ.

 

III. Matričná komisia / MK / - predseda Martin Rypák

 

1.Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu schválil na svojom zasadnutí dňa 6. 7. 2016 návrh úpravy RaPP čl. 19 ods. 2 Registračné obdobie. V zmysle schváleného návrhu sa registračné obdobia upravujú nasledovne: a) od 1. 7. do 31. 8. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia), b) od 1. 7. do 30. 9. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením); c) od 1. 1. do 15. 3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia); d) od 1. 1. do 30. 3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením). Výklad pojmu „registračné obdobie bez obmedzenia“: v tomto období je možné zmeniť klubovú príslušnosť hráča bez súhlasu materského klubu podľa článku 18 ods. 11, t. j. nevyžaduje sa súhlas materského klubu, avšak materský klub má nárok na odstupné, ktoré je povinný uhradiť nový klub podľa článku 37, pokiaľ sa materský a nový klub nedohodnú inak. Výklad pojmu „registračné obdobie s obmedzením“: v tomto období je možné zmeniť klubovú príslušnosť hráča len so súhlasom materského klubu a takýto transfer je platný do 30. 6. príslušného roka (t. j. vyžaduje sa súhlas nového klubu, hráča a materského klubu). Po uplynutí termínu (30. 6.) je hráč automaticky preregistrovaný späť do klubu, z ktorého prestupoval. Takýto prestup je možné ukončiť aj pred uplynutím uvedeného termínu (30. 6.) v zimnom registračnom období, so súhlasom oboch klubov a hráča.

Transfery zo zahraničia smerom do SFZ sa realizujú v registračných obdobiach bez obmedzenia.

Upozorňujeme na mechanizmus vyplácania odstupného, článok 37, odsek 2, kedy sa prihliada vek hráča, ktorý dosiahne v sezóne počas ktorej prestupuje (nie podľa veku v čase ohlásenia transferu).

2.Upozorňujeme funkcionárov FK, FO, aby na Matriku SFZ sa obracali výhradne vo veciach týkajúcich sa vyžiadania hráča zo a do zahraničia, prípadne agendy profesionálnych futbalistov a ich

transferov.

V prípade registrácie a transferov ostatných hráčov kontaktujte výhradne sekretariát OFZ a členov Matričnej komisie OFZ. Zároveň upozorňujeme, že od 1.9.2015 boli na SFZ (Matrika) zrušené pevné čísla liniek (klapky 35 a 36) a komunikácia sa zabezpečuje prostredníctvom e-mailových adries (viď. rozpis SFZ), prípadne mobilných telefónov pracovníkov Matriky.

 

IV. Sekretariát OFZ


1.Zálohové platby FK, FO na činnosť rozhodcov pre jes. časť súť. ročníka 2016/2017 :

Dlhá n/Or. 1000 eur, Chlebnice 200 eur, Istebné 1000 eur, Kraľovany 500 eur, Krivá 350 eur, Leštiny 500 eur, Or. Podzámok 800 eur, Pribiš 900 eur, Sedl. Dubová 300 eur, Veličná 300 eur, Zázrivá 1000 eur, Žaškov 750 eur,

Babín 700 eur, Beňadovo 400 eur, Bobrov 200 eur, Breza 1000 eur, Hruštín 600 eur, Klin 800 eur,

Krušetnica 400 eur, Lokca 800 eur, Mútne 300 eur, Novoť 750 eur, Or. Lesná 550 eur,

Or. Polhora 800 eur, Or. Veselé 150 eur, Rabča 500 eur, Rabčice 500 eur, Sihelné 750 eur, Ťapešovo 350 eur, Vasiľov 350 eur, Vavrečka 1000 eur, Zákamenné 700 eur, Zubrohlava 850 eur,

Brezovica 400 eur, Habovka 500 eur, Liesek 800 eur, Nižná 350 eur, Podbiel 650 eur,

Vitanová 500 eur, Zuberec 600 eur.

FK, FO môže uhradiť celú sumu naraz v prvom termíne t.j. do 25.8.2015, v prípade finančných problémov klub uhradí polovicu z celkovej uvedenej sumy do 25.8.2016 a druhú polovicu uvedenej sumy uhradí v druhom splátkovom termíne t.j. do 30.9.2016.

Zálohové platby FK, FO uhradí na účet Futbal Orava s.r.o. – č.ú. SK35 0900 0000 005040947656.

 

 

Vladimír Mušák, predseda OFZ

Dagmar Ružičková, sekretár OFZ