Spravodaj 9/ 2016-17 Vytlačiť

Naša Orava, oficiálny spravodajca Oravského futbalového zväzu

Spravodajca č. 9/ 2016 – 2017 zo dňa 8.9.2016


I.Športovo – technická komisia   /ŠTK /  - predseda Mgr. Dominik Dendis

1.Schvaľuje výsledky MFZ :

5.kola VI. ligy dospelých tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách, MFZ Zázrivá – Zuberec,

5.kola VII. ligy dospelých a 3.kola Babín – Rabča, Krivá – Leštiny, Sihelné – Istebné tak, ako boli

dosiahnuté na ihriskách,

2.kola VIII. ligy dospelých tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách,

5. a 15. kola V. ligy U19 tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách, okrem MFZ Rabčice – Vavrečka,

5.kola IV. ligy U15 tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách,

2.kola V. ligy U15 tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách,

turnajov U11 v Zubrohlave, vo Vavrečke a v Párnici,

turnajov U13 v Or. Veselom, v Brezovici a v Hruštíne, okrem MFZ Or. Lesná - Krušetnica,

Or. Lesná – Novoť, Or. Veselé – Or. Lesná.

2.Kontumuje MFZ :

1. kola U13 sk.A  Or. Lesná - Krušetnica v prospech družstva TJ Tatran Krušetnica, ktorému

priznáva 3 body a aktívne skóre 0 : 3. Dôvod: družstvo TJ Oravská Lesná na turnaj nepricestovalo,

2. kola U13 sk.A  Or. Lesná - Novoť v prospech družstva TJ Novoť, ktorému priznáva 3 body

a aktívne skóre 0 : 3. Dôvod: družstvo TJ Oravská Lesná na turnaj nepricestovalo,

3. kola U13 sk.A  Or. Veselé – Or. Lesná v prospech družstva TJ Tatran Or. Veselé, ktorému

priznáva  3 body a aktívne skóre 3 : 0. Dôvod: družstvo TJ Oravská Lesná na turnaj nepricestovalo.

Odstupuje DK.

3.Nariaďuje odohrať turnaj U11 sk. D v Rabči dňa 8.10.2016 o 10,00 hod.

4.Súhlasí so zmenou termínu turnaja U11 sk. A dňa 24.9.2016 v Or. Porube .

5.Zamieta žiadosť TJ Slovan Magura Vavrečka o zmenu MFZ 9.kola VI. ligy dospelých v zmysle

RS OFZ čl. 31/a.

6.Žiada TJ Družstevník Or. Polhora o zaslanie písomného vyjadrenia (do 14.9.2016 15,00)

ako bude zabezpečený odchod delegovaných osôb z hracej plochy.

7.Berie na vedomie oznámenie TJ Slávia Rabčice o odstúpení družstva U19 zo súťaže.

Prípad odstupuje DK.

8.Oznamuje družstvám V. ligy U19, že v termíne, v ktorom mali vylosovaný MFZ s družstvom

TJ Slávia Rabčice, budú mať voľno. Zároveň budú anulované výsledky dosiahnuté v MFZ s týmto

družstvom.Rozpis turnajov MŽ / U13/ a Prípravky /U11/

Začiatky turnajov : pri troch družstvách v skupine o 10,00 hod., pri štyroch družstvách v skupine o 9,00 hod., začiatok turnajov hraných  v priebehu týždňa je 15,00 hod.

Hrací čas : U11– v skupine s 3 účastníkmi 2 x 20 min., v skupine so 4 účastníkmi 2 x 15 minút.

U13 – 2 x 20 minút.

 

Prípravka U11


Skupina A Skupina B
24.9. v Or. Porube (zmena) 24.9. v D.Kubíne
17.9. v D. Kubíne 8.10. v Pribiši
8.10. v Chlebniciach


Skupina C Skupina D
24.9. v Párnici 30.9. v Or. Polhore (piatok)
1.10. v D.Kubíne 8.10. v Rabči (zmena)
8.10. v Istebnom


Skupina E Skupina F
23.9. v Novoti 25.9. v Tvrdošíne (nedeľa)

1.10. v Trstenej

8.10. v Zuberci


Skupina G Skupina H
24.9. v Ťapešove 17.9. v Lokci
1.10. v Or. Jasenici 24.9. v Kline
Mladší žiaci U13


Skupina A Skupina B
16.9. v Novoti (piatok) 17.9. v Habovke
1.10. v Or. Lesnej
7.10. v Krušetnici (piatok)


Skupina C Skupina D
15.9. v Žaškove (štvrtok) 16.9. v Or. Polhora (piatok)
17.9. v Babíne 23.9. v Zubrohlave (piatok)
1.10. v Párnici 7.10. v Breze (piatok)

 

 

II. Disciplinárna komisia   / DK / - predseda Anton Piaček

D-I-13 Jaroslav Chovan 1156022 OFK Žaškov 1 MFZ  nepodmienečne od 8.9.2016,

podľa DP-37-3.

D-I-14 Marek Maťuga 1254603 OŠK Lokca 1 MFZ  podmienečne do 15.4.2016 ,

podľa DP-37-3.

D-I-15 Adam Zámečník 1344294 OFK Leštiny 1 MFZ  nepodmienečne od 8.9.2016,

podľa DP-37-3.

D-I-16 Ján Homola „D“ 1294984 OŠK  Lokca 1 MFZ  nepodmienečne od 8.9.2016,

podľa DP-37-3.

D-I-17 Tibor Rentka „Ž“1307293 TJ Zubrohlava 1 MFZ  podmienečne do 15.4.2016,

podľa DP-37-3.

D-II-6 Trestá družstvo MŽ TJ Or. Lesná peňažitou pokutou 60 eur za nenastúpenie na turnaj

2.9.2016, podľa DP čl.64 a RS OFZ.

D-II-7 Trestá TJ Rabčice peňažitou pokutou 300 eur za odstúpenie družstva dorastu zo súťaže

v priebehu súťažného ročníka, podľa DP čl.64 a RS OFZ.

D-II-8 Trestá TJ Or. Polhora peňažitou pokutou 200 eur a ukladá  disciplinárne opatrenie odohrať

3 MFZ na neutrálnej pôde vo vzdialenosti minimálne 10 km, podľa DP-57 a DP-58.

D-II-9 Trestá TJ Or. Polhora peňažitou pokutou 200 eur, podľa DP-64 a RS OFZ.

D-II-10 Na základe šetrenia a zistených skutočností , upúšťa od uloženia disciplinárnej sankcie

voči TJ Or. Lesná – dorast, podľa DP-38.

Uvoľňuje činnosť hráčovi Maroš Vanek 1320359  TJ Or. Polhora od 8.9.2016 a upúšťa o

d potrestania, podľa DP-38.

 

Proti rozhodnutiu DK je možné podať odvolanie do 7 dní od zverejnenia v Spravodajcovi OFZ.

 

III. Trénersko – metodická komisia   / TMK /   - predseda Mgr. Pavol Bača

TMK OFZ v spolupráci s TMK SsFZ plánuje v zimných mesiacoch uskutočniť školenie trénerov

UEFA GRASSROOTS C licencie v priestoroch OFZ Dolnom Kubíne.

Žiadame záujemcov o absolvovanie tohto školenia, aby najneskôr do 15.10.2016 poslali svoju

prihlášku na Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. . Do prihlášky je potrebné uviesť: meno a priezvisko, presnú

adresu, kontakt / e-mail, č. telefónu /, pôsobenie v FK.

Bližšie informácie: Mgr. Pavol Bača, predseda TMK OFZ, kontakt 0907 025062.

 

IV. Správy zo sekretariátu OFZ

1.Upozorňujeme FK, FO, aby aktualizovali svoje kontakty (všetky údaje ) v ISSF !

(vo viacerých kluboch sa vyskytujú nezrovnalosti – staré údaje )V prípade potreby zmeny

fakturačných údajov klubu / IBAN, fakturačná adresa / a štatutárneho zástupcu klubu je

potrebné zaslať dokumenty na uskutočnenie zmeny / pre IBAN – výpis z účtu alebo kópiu

prvej strany zmluvy s bankou, pre štatutárneho zástupcu – uznesenie z ostatného zasadnutia,

prezenčnú listinu – nie staršie ako 3 mesiace  na príslušný riadiaci orgán súťaže, ku ktorému klub patrí.

Riadiaci orgán túto zmenu zaeviduje a schváli a o zmene informuje SFZ.

2.Odborné komisie OFZ v 37.týždni budú zasadať v stredu 14.9.2016.

 

 

 

Vladimír Mušák, predseda OFZ

Dagmar Ružičková, sekretár OFZ