Spravodaj 17/ 2016-17 Vytlačiť

Naša Orava, oficiálny spravodajca Oravského futbalového zväzu

Spravodajca č. 17/ 2016 – 2017 zo dňa 3.11.2016


I.Športovo – technická komisia   /ŠTK /  - predseda Mgr. Dominik Dendis

1.Schvaľuje výsledky MFZ :

13.kola VI. ligy dospelých tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách,

13.kola V. ligy U19 tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách,

turnaja   U13: sk D,C.

2.Berie na vedomie písomné vyjadrenie OŠK Babin a OFK Žaškov.

OŠK Hruštín a TJ Družstevník Párnica pre nerešpektovanie nariadení  odstupuje DK.

3.Dňa 27.11.2016  o 10, 00 hod. v priestoroch OFZ v D. Kubíne sa uskutoční pracovné

stretnutie vedenia OFZ so zástupcami klubov – viď. správy KR.


II.Disciplinárna komisia   / DK / - predseda Anton Piaček

D-I-63 Adrián Bohucký 1324718 „D“ OŠK Babín 5 MFZ nepodmienečne od 3.11.2016,

podľa DP-48-1c.

D-I-64 Jozef Graňák 1294755 „D“ OŠK Lokca 2 MFZ nepodmienečne od 3.11.2016,

podľa DP-48-1a.

D-I-65 Sebastián Smolár 1302849 „D“ OŠK Lokca 5 MFZ nepodmienečne od 3.11.2016,

podľa DP-48-1c.

D-I-66 Tibor Vanek 1307795 TJ Or. Polhora 1 MFZ nepodmienečne od 3.11.2016,

podľa DP-37-5.

D-I-67 Jakub Banas 1293603 „D“ TJ Zubrohlava 1 MFZ nepodmienečne od 3.11.2016,

podľa DP-37-5.

D-II-25 Na návrh ŠTK trestá OŠK  Hruštín / U13 / peňažitou pokutou 10 eur za

nerešpektovanie nariadení, podľa DP-64 a RS OFZ.

D-II-26 Na návrh ŠTK TJ Párnica / U13 / peňažitou pokutou 10 eur  za nerešpektovanie

nariadení, podľa DP-64 a RS OFZ.

 

Proti rozhodnutiu DK je možné podať odvolanie do 7 dní od zverejnenia v Spravodajcovi OFZ.

 

III.Matričná komisia    / MK /  - predseda Martin Rypák

Upozorňujeme FK, FO, že na základe  čl.12 odsek 8 RaPP po ukončení tohto  registračného

obdobia / letné / nie je možné podávať žiadosti o registráciu hráča staršieho ako

12 rokov (základná registrácia).

Najbližšie registračné obdobie – zimné : od 1.1. do 15.3.2017 / žiadosť o prestup bez obmedzenia /

a od 1.1. do 30.3.2017 / žiadosť o prestup s obmedzením /.

 

IV.Komisia rozhodcov   / KR /  - predseda Mgr. Július Kubáni

1.Úhrada členských príspevkov R .

Rozhodcovia  z nominačnej listiny OFZ uhradia členský príspevok vo výške 10 eur (viď Smernica o

spôsobe úhrady členského príspevku SFZ ), najneskôr do 10.11.2016 bankovým prevodom

na účet OFZ.

Číslo účtu OFZ (IBAN): SK06  0200 0000 0031 5181 3758

Variabilný symbol: 20162017

Konštantný symbol:  0558

Do „správy pre príjemcu“ - uviesť meno a priezvisko.

V prípade, že R už uhradil členský príspevok napr. ako hráč, tréner, už príspevok v tomto

súťažnom ročníku neplatí.

2.KR v spolupráci s ŠTK pozýva zodpovedných zástupcov klubov oravských

futbalových súťaží na pracovné stretnutie, ktoré sa bude konať dňa  27.11.2016

o 10,00 hod. v priestoroch  OFZ v D. Kubíne.

Hlavnou témou pracovného stretnutia budú hracie dni a hracie časy mužstiev zaradených

v oravských futbalových  súťažiach, súvisiace s problematikou nedostatočného počtu rozhodcov.

Žiadame poverených zástupcov, aby si pripravili návrhy na riešenie.

Vzhľadom na dôležitosť problematiky je účasť jedného zodpovedného zástupcu každého

klubu povinná. Nerešpektovanie tohto nariadenia bude odstúpené DK.


V.Trénersko – metodická komisia   / TMK /   - predseda Mgr. Pavol Bača

1.TMK OFZ v spolupráci s TMK SsFZ plánuje v zimných mesiacoch uskutočniť školenie trénerov

UEFA GRASSROOTS C licencie v priestoroch OFZ Dolnom Kubíne.

Školenie trénerov je plánované v období  február – marec 2017 ( 2 x 2 dni ).

Na základe časového priestoru je ešte možné prihlášku poslať do 31.12.2016.

Do prihlášky je potrebné uviesť: meno a priezvisko, presnú adresu, kontakt / e-mail,

č. telefónu /, pôsobenie v FK.

Prihlášky posielajte na e-mail : Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. .

Všetky informácie / termín, miesto, šk. poplatok a i. / budú evidovaným záujemcom

o absolvovanie tohto školenia priebežne  posielané na e-mailovú adresu uvedenú

v prihláške.


VI.Správy zo sekretariátu OFZ

1.Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali !

V prípade zmeny štatutárneho orgánu klubu, je potrebné zaslať e-mailovou poštou krátku

žiadosť (na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. ) a v prílohe (scan) zápisnicu z členskej schôdze,

uznesenie a prezenčnú listinu z takého zasadnutia. V prípade zmeny č.účtu–potvrdenie

z príslušnej banky.

V prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra je potrebné vyplniť príslušný

formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK odoslať

na Matriku SFZ.

 

 

Vladimír Mušák, predseda OFZ

Dagmar Ružičková, sekretár OFZ