Spravodaj 18/ 2016-17 Vytlačiť

Naša Orava, oficiálny spravodajca Oravského futbalového zväzu

Spravodajca č. 18/ 2016 – 2017 zo dňa 10.11.2016


I.Správy zo sekretariátu OFZ

1.Dôrazne upozorňujeme zodpovedných funkcionárov FK a klubových manažérov,

aby v ISSF /Detail klubu / prekontrolovali správnosť údajov uvedených v jednotlivých

kolonkách / č. účtu, IBAN, IČO, DIČ, kontaktné údaje, štatutár, manažér.../ a v prípade

nesúladu s aktuálnym stavom  je potrebné ihneď urobiť nápravu ! V prípade zmeny

štatutárneho orgánu klubu, je potrebné zaslať e-mailovou poštou krátku žiadosť (na adresu:

Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. ) a v prílohe (scan) zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a prezenčnú

listinu z takého zasadnutia. V prípade zmeny č.účtu–potvrdenie z príslušnej banky.

V prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra je potrebné vyplniť príslušný

formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK odoslať

na Matriku SFZ.

SFZ, SsFZ a OFZ  pri akejkoľvek komunikácii nie sú povinní zisťovať správnosť týchto

údajov, preto žiadame FK, aby vo vlastnom záujme si dali tieto veci do poriadku.

2.Oznamujeme FK, FO, že konečné vyúčtovanie záloh na činnosť rozhodcov v roku

2016 / faktúry  OFZ bude posielať koncom novembra príp. začiatkom decembra 2016

doporučenou poštou na adresy zástupcov jednotlivých klubov uvedených v RS OFZ 2016/2017 .

Preplatky budú odvedené na účet, z ktorého boli zálohy uhradené. V prípade

nedoplatku, žiadame zodpovedných zástupcov klubov, aby obratom uhradili

príslušnú sumu.

3. Spravodajca OFZ č. 19 / 2016-2017 vyjde v mesiaci február 2017.

Všetky dôležité informácie budú zverejňované na webovej stránke OFZ, prípadne mailovou poštou.

 

II.Komisia rozhodcov   / KR /  - predseda Mgr. Július Kubáni

1.Úhrada členských príspevkov R .

Rozhodcovia  z nominačnej listiny OFZ uhradia členský príspevok vo výške 10 eur (viď Smernica o

spôsobe úhrady členského príspevku SFZ ), najneskôr do 10.11.2016 bankovým prevodom n

a účet OFZ.

Číslo účtu OFZ (IBAN): SK06  0200 0000 0031 5181 3758

Variabilný symbol: 20162017

Konštantný symbol:  0558

V prípade, že R už uhradil členský príspevok napr. ako hráč, tréner, už príspevok v tomto

súťažnom ročníku neplatí.

2.KR v spolupráci s ŠTK pozýva zodpovedných zástupcov klubov oravských

futbalových súťaží na pracovné stretnutie, ktoré sa bude konať dňa  27.11.2016

o 10,00 hod. v priestoroch  OFZ v D. Kubíne.

Hlavnou témou pracovného stretnutia budú hracie dni a hracie časy mužstiev zaradených

v oravských futbalových  súťažiach, súvisiace s problematikou nedostatočného počtu rozhodcov.

Žiadame poverených zástupcov, aby si pripravili návrhy na riešenie.

Vzhľadom na dôležitosť problematiky je účasť jedného zodpovedného zástupcu každého

klubu povinná. Nerešpektovanie tohto nariadenia bude odstúpené DK.

 

III.Trénersko – metodická komisia   / TMK /   - predseda Mgr. Pavol Bača

1.TMK OFZ v spolupráci s TMK SsFZ plánuje v zimných mesiacoch uskutočniť školenie trénerov

UEFA GRASSROOTS C licencie v priestoroch OFZ Dolnom Kubíne.

Školenie trénerov je plánované v období  február – marec 2017 ( 2 x 2 dni ).

Na základe časového priestoru je ešte možné prihlášku poslať do 31.12.2016.

Do prihlášky je potrebné uviesť: meno a priezvisko, presnú adresu, kontakt / e-mail, č. telefónu /,

pôsobenie v FK.

Prihlášky posielajte na e-mail : Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. .

Všetky informácie / termín, miesto, šk. poplatok a i. / budú evidovaným záujemcom

o absolvovanie tohto školenia priebežne  posielané na e-mailovú adresu uvedenú

v prihláške.

 

 

Vladimír Mušák, predseda OFZ

Dagmar Ružičková, sekretár OFZ