Spravodaj 21 / 2016-17 Vytlačiť

Naša Orava, oficiálny spravodajca Oravského futbalového zväzu

Spravodajca č. 21/ 2016 – 2017 zo dňa 9.2.2017


I. Matričná komisia    / MK /  - predseda Martin Rypák /

1.Vv SFZ  na svojom zasadnutí dňa 2.12.2016 schválil zmeny a doplnky  RaPP s platnosťou

od 2.12.2016 / celé znenie nového RaPP nájdete na webovej stránke SFZ /.

Pre amatérsky futbal o.i. k najdôležitejšej zmene došlo v č. 19 bod 2 – registračné obdobia.

Žiadosť o transfer amatéra sa podáva v registračných obdobiach :

a) od 1.7.  do  31.7. kalendárneho roka - letné registračné obdobie bez obmedzenia

( prestup)

b) od 1.8.  do  30.9. kalendárneho roka - letné registračné obdobie s obmedzením

( hosťovanie)

c) od 1.1.  do  15.3. kalendárneho roka – zimné registračné obdobie bez obmedzenia

( prestup )

d) od 1.1.  do  31.3. kalendárneho roka – zimné registračné obdobie s obmedzením

( hosťovanie)

Upozorňujeme na čl.37 RaPP – odstupné za amatéra , ods. 2 –odstupné sa stanovuje podľa

kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne

v sezóne, počas ktorej prestupuje.

-ods. 3 – nový klub je povinný uhradiť odstupné materskému klubu do 14 dní od doručenia

riadnej faktúry. Materský klub vystaví faktúru najskôr v deň schválenia prestupu príslušnou

matrikou.

-ods. 5 – ak materský klub hráča z kategórie dospelých nemá v súťaži zaradené družstvo

dospelých, má za transfer amatéra nárok na odstupné vo výške 50% zo sumy odstupného

podľa tabuľky (bod 1).

2. Ďalej upozorňujeme na čl. 18 ods. 5 RaPP ( hráč môže štartovať v súť. stretnutí v priebehu

jedného súť.ročníka maximálne za dva kluby  a na čl. 12 RaPP – registrácia hráča ,

ods. 8 – po ukončení registračného obdobia nie je možné podávať žiadosti o základnú

registráciu hráča staršieho ako 12 rokov.


II.Trénersko – metodická komisia   / TMK /   - predseda Mgr. Pavol Bača

1.TMK  SsFZ v spolupráci s TMK OFZ organizuje školenie trénerov futbalu UEFA

GRASSROOTS  „C“ licencie, ktorý sa uskutoční v priestoroch v OFZ v Dolnom Kubíne,

v dvoch častiach. Prvá časť : 18.2.2017 a 19.2.2017, druhá časť  4.3.2017 a 5.3.2017.

Prihláseným záujemcom boli poslané všetky materiály týkajúce sa školenia na ich e-mailové adresy.


III.Komisia rozhodcov   / KR /  - predseda Mgr. Július Kubáni

1.Oznamuje rozhodcom pôsobiacim v oblastných súťažiach, že seminár rozhodcov sa

uskutoční v nedeľu 26.2.2017 o 10,00 hod. v zasadačke OFZ v Dolnom Kubíne.

Je potrebné priniesť vyplnenú dohodu o činnosti na rok 2017 /tlačivo bolo poslané poštou

každému R / a potvrdenie súvisiace s dohodou ( študenti ).

Žiadame rozhodcov, aby si svoje osobné i pracovné povinnosti zariadili tak, aby sa seminára

mohli zúčastniť.

2.KR oznamuje FK, FO, že v prípade dostatočného záujmu, sa v mesiacoch február – marec

2017 uskutoční kurz rozhodcov.

Prihlášky je potrebné poslať/e-mailom/ na sekretariát OFZ / Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. /.

Prihláška musí obsahovať : meno a priezvisko, dátum narodenia, presnú adresu bydliska,

kontakt – mobil, e-mail.

IV.Správy zo sekretariátu OFZ

1.V prípade, že došlo ku zmenám zodpovedných funkcionárov v kluboch , žiadame poslať

na sekretariát OFZ zápisnicu z členskej schôdze a prezenčnú listinu a kontaktné adresy, taktiež,

ak došlo k zmene čísla účtu / IBAN /, je potrebné poslať kópiu zmluvy s bankou resp. výpis z účtu,

aby boli následne tieto zmeny zaznamenané v ISSF.

2.Zmena korešpondenčnej adresy SFZ : Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30 C, 821 01

Bratislava.

 

Vladimír Mušák, predseda OFZ

Dagmar Ružičková, sekretár OFZ