Spravodaj 22 / 2016-17 Vytlačiť

Naša Orava, oficiálny spravodajca Oravského futbalového zväzu

Spravodajca č. 22/ 2016 – 2017 zo dňa 16.2.2017


I. Športovo-technická komisia  / ŠTK / - predseda Mgr. Dominik Dendis

V sobotu 11.2.2017 sa v športovej hale v Rabči konal XVI. ročník halového turnaja MŽ

o „Pohár predsedu Oravského futbalového zväzu“.

Putovný pohár získalo víťazné družstvo TJ Novoť.

Ďalšie umiestnenie družstiev :

2.miesto TJ Oravan Rabča

3.miesto FK Nižná

4.miesto OŠK Hruštín

5.miesto TJ Družstevník Oravská Polhora

Individuálne ocenenia turnaja :

Mário Mikolajčík z TJ Novoť  - najlepší brankár

Michal Fernéza z TJ Oravan Rabča – najlepší strelec

Jakub Nevedel z TJ Družstevník Or. Polhora – najužitočnejší hráč .

Oravský futbalový zväz vyslovuje poďakovanie vedeniu ZŠ v Rabči za vytvorenie

podmienok pre zdarný priebeh turnaja a všetkým účastníkom turnaja za príjemnú

športovú atmosféru.


II. Matričná komisia    / MK /  - predseda Martin Rypák /

1.Vv SFZ  na svojom zasadnutí dňa 2.12.2016 schválil zmeny a doplnky  RaPP s platnosťou

od 2.12.2016 / celé znenie nového RaPP nájdete na webovej stránke SFZ /.

Pre amatérsky futbal o.i. k najdôležitejšej zmene došlo v č. 19 bod 2 – registračné obdobia.

Žiadosť o transfer amatéra sa podáva v registračných obdobiach :

a) od 1.7.  do  31.7. kalendárneho roka - letné registračné obdobie bez obmedzenia

( prestup)

b) od 1.8.  do  30.9. kalendárneho roka - letné registračné obdobie s obmedzením

( hosťovanie)

c) od 1.1.  do  15.3. kalendárneho roka – zimné registračné obdobie bez obmedzenia

( prestup )

d) od 1.1.  do  31.3. kalendárneho roka – zimné registračné obdobie s obmedzením

( hosťovanie)

Upozorňujeme na čl.37 RaPP – odstupné za amatéra , ods. 2 –odstupné sa stanovuje podľa

kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne

v sezóne, počas ktorej prestupuje.

-ods. 3 – nový klub je povinný uhradiť odstupné materskému klubu do 14 dní od doručenia

riadnej faktúry. Materský klub vystaví faktúru najskôr v deň schválenia prestupu príslušnou

matrikou.

-ods. 5 – ak materský klub hráča z kategórie dospelých nemá v súťaži zaradené družstvo

dospelých, má za transfer amatéra nárok na odstupné vo výške 50% zo sumy odstupného

podľa tabuľky (bod 1).

2. Ďalej upozorňujeme na čl. 18 ods. 5 RaPP ( hráč môže štartovať v súť. stretnutí

v priebehu jedného súť.ročníka maximálne za dva kluby  a na čl. 12 RaPP – registrácia hráča ,

ods. 8 – po ukončení registračného obdobia nie je možné podávať žiadosti o základnú registráciu

hráča staršieho ako 12 rokov.

 

III. Komisia rozhodcov   / KR /  - predseda Mgr. Július Kubáni

1.Oznamuje rozhodcom pôsobiacim v oblastných súťažiach, že seminár rozhodcov sa

uskutoční v nedeľu 26.2.2017 o 10,00 hod. v zasadačke OFZ v Dolnom Kubíne.

Je potrebné priniesť vyplnenú dohodu o činnosti na rok 2017 /tlačivo bolo poslané poštou

každému R / a potvrdenie súvisiace s dohodou ( študenti ).

Žiadame rozhodcov, aby si svoje osobné i pracovné povinnosti zariadili tak, aby sa seminára mohli

zúčastniť.

2.KR oznamuje FK, FO, že v prípade dostatočného záujmu, sa v mesiacoch február – marec

2017 uskutoční kurz rozhodcov.

Prihlášky je potrebné poslať/e-mailom/ na sekretariát OFZ / Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. /.

Prihláška musí obsahovať : meno a priezvisko, dátum narodenia, presnú adresu bydliska,

kontakt – mobil, e-mail.

 

IV. Správy zo sekretariátu OFZ

1.Zálohové platby FK, FO na činnosť rozhodcov pre jarnú časť súť. roč. 2016/2017 :

Dlhá n/Or. 800 eur, Chlebnice 150 eur, Istebné 600 eur, Kraľovany 400 eur, Krivá 300 eur,

Leštiny 400 eur, Or. Podzámok 800 eur, Pribiš 800 eur, S. Dubová 200 eur, Veličná 150 eur,

Zázrivá 800 eur, Žaškov 600 eur, Babín 600 eur, Beňadovo 400 eur, Bobrov 150 eur,

Breza 900 eur, Hruštín 500 eur, Klin 800 eur, Krušetnica 300 eur, Lokca 600 eur, Mútne 250 eur,

Novoť 700 eur, Or.Lesná 650 eur, Or. Polhora 800 eur, Or. Veselé 150 eur, Rabča 500 eur,

Rabčice 300 eur, Sihelné 700 eur, Vasiľov 400 eur, Vavrečka 900 eur, Zákamenné 600 eur,

Zubrohlava 800 eur, Brezovica 300 eur, Habovka 300 eur, Liesek 700 eur, Nižná 350 eur ,

Podbiel 400 eur, Vitanová 150 eur, Zuberec 700 eur.

FK, FO môže uhradiť celú sumu naraz v prvom termíne do 30.3.2017.

V prípade finančných problémov klub uhradí polovicu z celkovej uvedenej sumy

do 30.3.2017 a druhú polovicu uvedenej sumy uhradí v druhom splátkovom termíne

do 15.5.2017.

Tieto zálohové platby FK, FO uhradí na účet Futbal Orava s.r.o.

Číslo účtu : SK35 0900 0000 0050 4094 7656 prevodom resp. vkladom hotovosti priamo v banke.

Nie poštovou poukážkou !

2.V prípade, že došlo ku zmenám zodpovedných funkcionárov v kluboch , žiadame poslať

na sekretariát OFZ zápisnicu z členskej schôdze a prezenčnú listinu a kontaktné adresy, taktiež,

ak došlo k zmene čísla účtu / IBAN /, je potrebné poslať kópiu zmluvy s bankou resp. výpis z účtu,

aby boli následne tieto zmeny zaznamenané v ISSF.

3.Zmena korešpondenčnej adresy SFZ :

Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30 C, 821 01 Bratislava.

 

Vladimír Mušák, predseda OFZ

Dagmar Ružičková, sekretár OFZ