Spravodaj 25 / 2016-17 Vytlačiť

Naša Orava, oficiálny spravodajca Oravského futbalového zväzu

Spravodajca č. 25/ 2016 – 2017 zo dňa 9.3.2017


I. Športovo-technická komisia  / ŠTK / - predseda Mgr. Dominik Dendis

1.V prípade priaznivých poveternostných podmienok jarná časť súť. ročníka 2016/2017

začína 25. - 26.3.2017 – prvým jarným kolom, v zmysle RS OFZ :

VI. a VII. liga dospelých

V. liga  U19 (dorast)

IV. liga U15 (žiaci)

VIII. liga dospelých  - 16.4.2017

V. liga U15 (žiaci) – 15.4.2017

2.ŠTK  vyhovuje žiadosti FC Or. Podzámok o zmenu hr. času  a nariaďuje odohrať :

MFZ 18. kola V. ligy U19  Or. Podzámok – Breza dňa 25.3.2017 o 14,00 hod.

MFZ 20. kola V. ligy U19  Or. Podzámok – Sihelné dňa 8.4.2017 o 14,00 hod.

3.Oznamuje družstvám VI. ligy dospelých, že TJ Tatran Zákamenné odohrá svoje domáce

MFZ  v jarnej časti súť. roč. 2016/17 na futbalovom ihrisku v Zákamennom – hrací deň

nedeľa o 10,30 hod.

4. Povoľuje použitie pomocných HP do 30.4.2017.

5.Žiada vedúcich družstiev U13 a U11, aby do 30.4.2017 poslali /e-mailom/ na sekretariát

OFZ záväzné termíny turnajov vo svojich skupinách.

6.Usmernenie zo SFZ

V zmysle SP SFZ znenia čl.28 môžu dva kluby rozdielnej úrovne súťaží riadených npr. ObFZ

a RFZ uzatvoriť dohodu o striedavom / dvojitom / štarte hráča vekovej kategórie mládeže

za oba kluby v danej vekovej kategórii.

Dohoda dvoch klubov, znamená, že aj materský klub sa musí vyjadriť k striedavému štartu

súhlasným stanoviskom, aby mohla byť žiadosť schválená tajomníkom ŠTK. Bez vyjadrenia

materského klubu, resp. žiadosť so zamietavým stanoviskom, nemôže byť schválená.

V ISSF sa doplnila najnovšia funkcia – žiadosť o striedavý štart / ukončenie striedavého

štartu /. Klubový manažér družstva, za ktorý hráč nie je registrovaný a v ktorom by mal hráč /ka/

štartovať na striedavý /dvojitý / štart podáva žiadosť. Hráč musí žiadosť potvrdiť a následne

ISSF notifikuje klubového manažéra materského klubu. Po schválení všetkými stranami žiadosť

dostáva na odsúhlasenie / zamietnutie / tajomník príslušnej ŠTK.

Upozornenie

Najzákladnejšími princípmi sú tie, aby išlo o súťaže rozdielnych úrovní a aby žiadosť bola podaná

minimálne 7 dní pred začiatkom jesennej alebo jarnej časti súťaže, vždy  tej, ktorá začína skôr.

Tento striedavý štart sa považuje ako matričný úkon, takže v prípade ukončenia striedavého

štartu v medziobdobí hráčovi nemôže byť umožnený iný striedavý štart , ani iný transfér.

Ak má hráč zaevidovaný prestup s obmedzením, nemôže ísť v tom istom súť. ročníku na

striedavý štart v zmysle platných noriem SFZ.

Pozn. Dohody o striedavom štarte, ktoré boli zaevidované v systéme ISSF pred začiatkom

jesennej časti súť. ročníka 2016/2017, nebudú zrušené, ale budú riadne akceptované

do konca tohto súť. ročníka tak, v akom znení boli odsúhlasené.

Všetky nové žiadosti o striedavé štarty sa musia žiadať elektronickou formou v ISSF, kde

je stanovený poplatok 5 eur.

 

II. Disciplinárna komisia    / DK /  - predseda Anton Piaček

D-II-27 Trestá TJ Tatran Klin peňažitou pokutou 20eur za nerešpektovanie nariadení,

podľa DP 64 a RS OFZ.

D-II-28 Trestá OŠK Breza peňažitou pokutou 20eur za nerešpektovanie nariadení,

podľa DP 64 a RS OFZ.

D-II-29 Trestá TJ Sokol Liesek peňažitou pokutou 20eur za nerešpektovanie nariadení,

podľa DP 64 a RS OFZ.

D-II-30 Trestá OŠK Pribiš peňažitou pokutou 20eur za nerešpektovanie nariadení,

podľa DP 64 a RS OFZ.

D-II-31 Trestá ŠK Podbiel peňažitou pokutou 20eur za nerešpektovanie nariadení,

podľa DP 64 a RS OFZ.

D-II-32 Trestá OŠK Istebné peňažitou pokutou 20eur za nerešpektovanie nariadení,

podľa DP 64 a RS OFZ.

D-II-33 Trestá OFK Leštiny peňažitou pokutou 20eur za nerešpektovanie nariadení,

podľa DP 64 a RS OFZ.

D-II-34 Trestá TJ Tatran Krušetnica peňažitou pokutou 20eur za nerešpektovanie nariadení,

podľa DP 64 a RS OFZ.

D-II-35 Trestá TJ Družstevník Vitanová peňažitou pokutou 20eur za nerešpektovanie nariadení,

podľa DP 64 a RS OFZ.

D-II-36 Trestá TJ Blatná Habovka peňažitou pokutou 20eur za nerešpektovanie nariadení,

podľa DP 64 a RS OFZ.

D-II-37 Trestá TJ Družstevník Veličná peňažitou pokutou 10eur za nerešpektovanie nariadení,

podľa DP 64 a RS OFZ.

D-II-38 Trestá TJ Družstevník Párnica peňažitou pokutou 10eur za nerešpektovanie nariadení,

podľa DP 64 a RS OFZ.

D-II-39 Trestá MFK Dolný Kubín peňažitou pokutou 10eur za nerešpektovanie nariadení,

podľa DP 64 a RS OFZ.

D-II-40 Trestá ŠK Tvrdošín peňažitou pokutou 10eur za nerešpektovanie nariadení, podľa

DP 64 a RS OFZ.

D-II-41 Trestá FK Slovan Trstená peňažitou pokutou 10eur za nerešpektovanie nariadení,

podľa DP 64 a RS OFZ.

D-II-42 Trestá TJ Oravan Or. Jasenica peňažitou pokutou 10eur za nerešpektovanie nariadení,

podľa DP 64 a RS OFZ.

D-II-43 Trestá TJ Tatran Or. Veselé peňažitou pokutou 10eur za nerešpektovanie nariadení,

podľa DP 64 a RS OFZ.

D-II-44 Trestá ŠK Olympia Bobrov peňažitou pokutou 10eur za nerešpektovanie nariadení,

podľa DP 64 a RS OFZ.

Proti rozhodnutiu DK je možné podať odvolanie do 7 dní od zverejnenia v Spravodajcovi OFZ.


III. Matričná komisia    / MK /  - predseda Martin Rypák /

1.Vv SFZ  na svojom zasadnutí dňa 2.12.2016 schválil zmeny a doplnky  RaPP s platnosťou

od 2.12.2016 / celé znenie nového RaPP nájdete na webovej stránke SFZ /.

Pre amatérsky futbal o.i. k najdôležitejšej zmene došlo v č. 19 bod 2 – registračné obdobia.

Žiadosť o transfer amatéra sa podáva v registračných obdobiach :

a) od 1.7.  do  31.7. kalendárneho roka - letné registračné obdobie bez obmedzenia

( prestup)

b) od 1.8.  do  30.9. kalendárneho roka - letné registračné obdobie s obmedzením

( hosťovanie)

c) od 1.1.  do  15.3. kalendárneho roka – zimné registračné obdobie bez obmedzenia

( prestup )

d) od 1.1.  do  31.3. kalendárneho roka – zimné registračné obdobie s obmedzením

( hosťovanie)

Upozorňujeme na čl.37 RaPP – odstupné za amatéra , ods. 2 –odstupné sa stanovuje podľa

kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne

v sezóne, počas ktorej prestupuje.

-ods. 3 – nový klub je povinný uhradiť odstupné materskému klubu do 14 dní od doručenia

riadnej faktúry. Materský klub vystaví faktúru najskôr v deň schválenia prestupu príslušnou

matrikou.

-ods. 5 – ak materský klub hráča z kategórie dospelých nemá v súťaži zaradené družstvo

dospelých, má za transfer amatéra nárok na odstupné vo výške 50% zo sumy odstupného

podľa tabuľky (bod 1).

2. Ďalej upozorňujeme na čl. 18 ods. 5 RaPP ( hráč môže štartovať v súť. stretnutí

v priebehu jedného súť.ročníka maximálne za dva kluby  a na čl. 12 RaPP – registrácia hráča ,

ods. 8 – po ukončení registračného obdobia nie je možné podávať žiadosti o základnú

registráciu hráča staršieho ako 12 rokov.

 

IV. Komisia rozhodcov   / KR /  - predseda Mgr. Július Kubáni

KR oznamuje FK, FO, že v prípade dostatočného záujmu, sa v mesiaci marec 2017

uskutoční kurz rozhodcov.

Prihlášky je potrebné poslať/e-mailom/ na sekretariát OFZ / Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. /.

Prihláška musí obsahovať : meno a priezvisko, dátum narodenia, presnú adresu bydliska,

kontakt – mobil, e-mail.


V. Správy zo sekretariátu OFZ

1.Deaflympijský výbor Slovenska„Hľadáme nepočujúcich futbalistov pre

reprezentáciu„

DVS sa touto cestou obracia na futbalové kluby s prosbou o spoluprácu.

V prípade, že vo vašom klube hrávajú nepočujúci resp. sluchovo postihnutí futbalisti vo veku

15 až 35 rokov, kontaktujte p. Petra Birku, člena DVS  0903 024 063 (sms) alebo p. Dušana

Dedečka, gen. sekretára DVS  0911 370 888,  e-mail : Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. .

Cieľom Deaflympijského výboru je pripraviť reprezentačné tímy nepočujúcich pre futbal a pre

futsal tak, aby mohli konkurovať najsilnejším mužstvám v Európe a vo svete na významných

podujatiach

ME, MS,Deaflympiáda vo futbale a futsale /. Najbližšie podujatia sú : ME vo futsale (Izrael 2018),

ME vo futbale (Grécko 2019), MS vo futbale (miesto neurčené 2020), Deaflympiáda (miesto

neurčené 2021 ).

2.Vv OFZ  na svojom zasadnutí dňa 2.3.2017, okrem iného, schválil členský príspevok

klubov na rok 2017 v sume 15 eur , ktorý bude zahrnutý v mesačnej zbernej faktúre

za mesiac marec 2017.

( členské klubom bolo znížené o 20 eur, z dôvodu členského, ktoré kluby uhrádzajú SFZ

v zmysle zákona o športe )

3.Zaoberal sa predloženými návrhmi klubov, v súvislosti s nedostatkom rozhodcov, ktoré boli

nanesené na pracovnej porade zástupcov klubov dňa 27.11.2016.

4.Vv považoval za najpriaznivejší návrh oddielov – zvýšenie odmeny za výkon rozhodcu

v MFS tak, aby táto odmena pôsobila motivačne.

Poveril KR vypracovať v tomto zmysle nový návrh na odmeňovanie rozhodcov pre nastávajúci

súťažný ročník.

Z uvedených dôvodov je potrebné, aby FK, FO, počítali so zvýšením nákladov v MFS vo všetkých

vekových kategóriách.

5.Zálohové platby FK, FO na činnosť rozhodcov pre jarnú časť súť. roč. 2016/2017 :

Dlhá n/Or. 800 eur, Chlebnice 150 eur, Istebné 600 eur, Kraľovany 400 eur, Krivá 300 eur,

Leštiny 400 eur, Or. Podzámok 800 eur, Pribiš 800 eur, S. Dubová 200 eur, Veličná 150 eur,

Zázrivá 800 eur, Žaškov 600 eur, Babín 600 eur, Beňadovo 400 eur, Bobrov 150 eur,

Breza 900 eur, Hruštín 500 eur, Klin 800 eur, Krušetnica 300 eur, Lokca 600 eur, Mútne 250 eur,

Novoť 700 eur, Or.Lesná 650 eur, Or. Polhora 800 eur, Or. Veselé 150 eur, Rabča 500 eur,

Rabčice 300 eur, Sihelné 700 eur, Vasiľov 400 eur, Vavrečka 900 eur, Zákamenné 600 eur,

Zubrohlava 800 eur, Brezovica 300 eur, Habovka 300 eur, Liesek 700 eur, Nižná 350 eur ,

Podbiel 400 eur, Vitanová 150 eur, Zuberec 700 eur.

FK, FO môže uhradiť celú sumu naraz v prvom termíne do 30.3.2017.

V prípade finančných problémov klub uhradí polovicu z celkovej uvedenej sumy do 30.3.2017

a druhú polovicu uvedenej sumy uhradí v druhom splátkovom termíne do 15.5.2017.

Tieto zálohové platby FK, FO uhradí na účet Futbal Orava s.r.o.

Číslo účtu : SK35 0900 0000 0050 4094 7656 prevodom resp. vkladom hotovosti priamo

v banke.    Nie poštovou poukážkou !

 

Vladimír Mušák, predseda OFZ

Dagmar Ružičková, sekretár OFZ