Spravodaj 26 / 2016-17 Vytlačiť

Naša Orava, oficiálny spravodajca Oravského futbalového zväzu

Spravodajca č. 26/ 2016 – 2017 zo dňa 16.3.2017


I. Športovo-technická komisia  / ŠTK / - predseda Mgr. Dominik Dendis

1.Jarná časť súť. ročníka 2016/2017  začína 25. - 26.3.2017  prvým jarným kolom, v zmysle RS OFZ :

VI. a VII. liga dospelých

V. liga  U19 (dorast)

IV. liga U15 (žiaci)

VIII. liga dospelých  - 16.4.2017

V. liga U15 (žiaci) – 15.4.2017

2.Berie na vedomie žiadosť TJ Tatran Or. Veselé o organizovanie domácich turnajov U13 a U11.

3.Zamieta žiadosť TJ Tatran Or. Veselé o zmenu termínu MFZ 11.kola V. ligy U15                                   Or. Veselé - Lokca, z dôvodu RS čl. 31/a.

4.Zamieta žiadosť TJ Tatran Or. Veselé o zmenu termínu MFZ 13.kola V. ligy U15                     Babín – Or. Veselé z dôvodu RS čl. 31/a.

5.Upozorňuje družstvá VI. ligy dospelých, že na  základe rokovania a vyjadrenia KR OFZ mení hracie dni a časy  jednotlivým oddielom nasledovne:

TJ Tatran Zákamenné  -  nedeľa o  10:30 hod.

TJ Slovan Magura Vavrečka -  nedeľa v UHČ

TJ Sokol Zubrohlava  - nedeľa v UHČ

6.Oznamuje družstvám VI. ligy dospelých, že TJ Tatran Zákamenné odohrá svoje domáce MFZ  v jarnej časti súť. roč. 2016/17 na futbalovom ihrisku v Zákamennom.

7.Povoľuje použitie pomocných HP do 30.4.2017.

8.Žiada vedúcich družstiev U13 a U11, aby do 30.marca 2017 poslali /e-mailom/ na sekretariát OFZ záväzné termíny turnajov vo svojich skupinách.

9.Eviduje žiadosť ŠK Tvrdošín o organizáciu finálového turnaja U11. Rozhodnutie bude zverejnené po uzavretí podaných žiadostí.

 

II. Komisia rozhodcov   / KR /  - predseda Mgr. Július Kubáni

Komisia R sa na svojom zasadnutí dňa 15.3.2017 okrem iného zaoberala aj dlhodobo nepriaznivým, nízkym počtom R pre rozhodovanie súťaží  OFZ.

1.Komisia sa zhodla v názore, že využila všetky interné opatrenia, ktoré mohla v rámci svojich právomoci a kompetencii uskutočniť.

2.Vyhodnotila aktívnu činnosť R za jesennú časť súťažného ročníka 2016/17. Priznala opätovne

aktívnu činnosť za uplynulé obdobie R Milanovi Melicherčíkovi /príslušný k TJ Zubrohlava / a Danielovi Mensárovi /príslušný do 31.5 2017 k TJ Vavrečka/.

3.Konštatovala neaktívnosť R Dušana Polťáka / príslušný k TJ Zákamenné/.

4.Zobrala na vedomie ukončenie aktívnej činnosti nasledovných R :Taraj, Salaj, Vnenk, Vraniak, Drozd, Sitárik.

5.Vzhľadom k skončeniu aktívnej činnosti R- čakateľa, neabsolvovaní záverečných skúšok R Jozefa Vnenka a uprednostnenie hráčskej kariéry v klube žiada OŠK Babín o vrátenie príspevku 100 € na účet OFZ, ktoré boli poskytnuté OŠK Babín na pomoc pri jeho výchove ako R a  z vyššie uvedených dôvodov nemohli splniť svoj účel.

6.Zobrala na vedomie, že na kurz nových R, ktorý by sa mal uskutočniť v najbližšom období, je prihlásených len 6 uchádzačov a vyslovila nespokojnosť s prístupom oddielov k uvedenej

problematike.

7.Zobrala na vedomie rozhodnutie Vv OFZ vyvolané návrhmi FK, FO na pracovnej porade klubov dňa 27.11 2016  - pripraviť od súťažného ročníka 2017- 18 nový sadzobník odmien R  za výkon

funkcie R a AR v MFZ tak, aby tento mal pre rozhodcov motivujúci účinok.

8.Prijala stanovisko – prerokovať  s  ŠTK vykonanie zmien hracích dní, resp. hracích časov pre jarnú

časť súťažného ročníka tak, aby naplnili prijatú zásadu nutných opatrení s prihliadnutím na súčasný

stav  počtu   R.

 

III. Matričná komisia    / MK /  - predseda Martin Rypák /

1.Vv SFZ  na svojom zasadnutí dňa 2.12.2016 schválil zmeny a doplnky  RaPP s platnosťou od 2.12.2016 / celé znenie nového RaPP nájdete na webovej stránke SFZ /.

Pre amatérsky futbal o.i. k najdôležitejšej zmene došlo v č. 19 bod 2 – registračné obdobia.

Žiadosť o transfer amatéra sa podáva v registračných obdobiach :

a) od 1.7.  do  31.7. kalendárneho roka - letné registračné obdobie bez obmedzenia ( prestup)

b) od 1.8.  do  30.9. kalendárneho roka - letné registračné obdobie s obmedzením ( hosťovanie)

c) od 1.1.  do  15.3. kalendárneho roka – zimné registračné obdobie bez obmedzenia ( prestup )

d) od 1.1.  do  31.3. kalendárneho roka – zimné registračné obdobie s obmedzením ( hosťovanie)

Upozorňujeme na čl.37 RaPP – odstupné za amatéra , ods. 2 –odstupné sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje.

-ods. 3 – nový klub je povinný uhradiť odstupné materskému klubu do 14 dní od doručenia riadnej faktúry. Materský klub vystaví faktúru najskôr v deň schválenia prestupu príslušnou matrikou.

-ods. 5 – ak materský klub hráča z kategórie dospelých nemá v súťaži zaradené družstvo dospelých, má za transfer amatéra nárok na odstupné vo výške 50% zo sumy odstupného podľa tabuľky (bod 1).

2. Ďalej upozorňujeme na čl. 18 ods. 5 RaPP ( hráč môže štartovať v súť. stretnutí v priebehu jedného súť.ročníka maximálne za dva kluby  a na čl. 12 RaPP – registrácia hráča , ods. 8 – po ukončení registračného obdobia nie je možné podávať žiadosti o základnú registráciu hráča staršieho ako 12 rokov.

 

IV. Správy zo sekretariátu OFZ

1.Vv OFZ  na svojom zasadnutí dňa 2.3.2017, okrem iného, schválil členský príspevok klubov           na rok 2017 v sume 15 eur , ktorý bude zahrnutý v mesačnej zbernej faktúre  za mesiac marec 2017.

( členské klubom bolo znížené o 20 eur, z dôvodu členského, ktoré kluby uhrádzajú SFZ v zmysle zákona o športe )

2.Zaoberal sa predloženými návrhmi klubov, v súvislosti s nedostatkom rozhodcov, ktoré boli nanesené na pracovnej porade zástupcov klubov dňa 27.11.2016.

3.Vv považoval za najpriaznivejší návrh oddielov – zvýšenie odmeny za výkon rozhodcu v MFS tak, aby táto odmena pôsobila motivačne.

Poveril KR vypracovať v tomto zmysle nový návrh na odmeňovanie rozhodcov pre nastávajúci súťažný ročník.

Z uvedených dôvodov je potrebné, aby FK, FO, počítali so zvýšením nákladov v MFS vo všetkých vekových kategóriách.

4.Deaflympijský výbor Slovenska„Hľadáme nepočujúcich futbalistov pre reprezentáciu„

DVS sa touto cestou obracia na futbalové kluby s prosbou o spoluprácu.

V prípade, že vo vašom klube hrávajú nepočujúci resp. sluchovo postihnutí futbalisti vo veku 15 až 35 rokov, kontaktujte p. Petra Birku, člena DVS  0903 024 063 (sms) alebo p. Dušana Dedečka, gen. sekretára DVS  0911 370 888,  e-mail : Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. .

Cieľom Deaflympijského výboru je pripraviť reprezentačné tímy nepočujúcich pre futbal a pre futsal tak, aby mohli konkurovať najsilnejším mužstvám v Európe a vo svete na významných podujatiach

ME, MS,Deaflympiáda vo futbale a futsale /. Najbližšie podujatia sú : ME vo futsale (Izrael 2018),     ME vo futbale (Grécko 2019), MS vo futbale (miesto neurčené 2020), Deaflympiáda (miesto neurčené 2021 ).

Vladimír Mušák, predseda OFZ

Dagmar Ružičková, sekretár OFZ