Spravodaj 38 / 2016-17 Vytlačiť

Naša Orava, oficiálny spravodajca Oravského futbalového zväzu

Spravodajca č. 38/ 2016 – 2017 zo dňa 8.6.2017


I. Športovo-technická komisia  / ŠTK / - predseda Mgr. Dominik Dendis

1.Schvaľuje výsledky MFZ :

24. kola VI. ligy dospelých tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách,

22. kola VII. ligy dospelých tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách, okrem MFZ Vasiľov – Kraľovany,

17. kola VII. ligy dospelých Kraľovany – Leštiny tak, ako bol dosiahnutý na ihrisku,

9. kola VIII. ligy dospelých tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách,

34. a 28. kola V. ligy U19 tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách,

22. kola IV. ligy U15 tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách,

16. kola IV. ligy U15 Novoť – Zubrohlava tak, ako bol dosiahnutý na ihrisku,

9. kola V. ligy U15 tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách, okrem MFZ Lokca – Veličná (v riešení ),

turnajov U11 sk. B, F,

turnajov U13 sk. C, A, okrem MFZ sk.A  Or. Veselé – Or. Lesná, Or. Lesná – Krušetnica,

Or. Lesná – Novoť.

2.Kontumuje MFZ:

22. kola VII. ligy dospelých Vasiľov – Kraľovany v prospech TJ Vasiľov, ktorej priznáva 3 body

a aktívne  skóre 3:0. Dôvod : družstvo hostí na MFZ nepricestovalo. Prípad odstupuje DK.

16. kola U13 sk. A Or. Lesná- Krušetnica v prospech TJ Krušetnica , ktorej priznáva 3 body

a aktívne skóre 3:0. Dôvod : počet hráčov TJ Or. Lesná klesol pod 7.

17. kola U13 sk. A Or. Lesná – Novoť v prospech TJ Novoť , ktorej priznáva 3 body a aktívne

skóre 3:0. Dôvod : počet hráčov TJ Or. Lesná klesol pod 7.

18. kola U13 sk. A Or. Veselé- Or. Lesná v prospech TJ Or. Veselé, ktorej priznáva 3 body

a aktívne skoré 3:0. Dôvod : počet hráčov TJ Or. Lesná klesol pod 7.

 

3.Súhlasí so zmenou termínu MFZ po vzájomnej dohode :

MFZ 23.kola V. ligy U19 Hruštín – Vavrečka na 23.6 2017 o 17:30

4.Na základe zistených nedostatkov (RS OFZ Športovo- technické zásady...bod 9, čl.29 )

na  turnaji U11 hranom v D. Kubíne dňa 2.6.2017 pozýva na svoje zasadnutie dňa

15.6.2017 o 16:30 zodpovedného zástupcu MFK Dolný Kubín.

5.Pozýva na svoje zasadnutie dňa 15.6.2017 o 16:00 z MFZ Lokca – Veličná :

z TJ Družstevník Veličná : Zvara Dušan, ved. družstva,   Adam Holub 1338306, kapitán,

Kubačka Patrik r.č.1355526, hráč ,

z OŠK  Lokca : Vajdiar Dušan, ved. družstva

R -  Mjartan Lukáš, A1 Janidžár Matúš

6.Finálové turnaje víťazov skupín Prípraviek a Mladších žiakov o získanie titulu

„Víťaz Oravy“ sa odohrajú v sobotu 17.6.2017 nasledovne:

Prípravka : na futbalovom ihrisku v Istebnom, začiatok o 9,00 hod.

Prezentácia účastníkov turnaja : od 8,00 do 8,30 hod.

Porada s vedúcimi družstiev / org. pokyny, rozlosovanie / : od 8,30 do 8,45 hod.

Počet účastníkov za jedno družstvo : max. 15 osôb (13 hráčov + tréner + vedúci )

Hrací čas : 2 x 10 minút.

Turnaja sa zúčastnia družstvá : D. Kubín A, FC TJ Or. Podzámok, OŠK Istebné,

TJ Družstevník Or. Polhora, TJ Novoť, ŠK Tvrdošín a TJ Oravan Or. Jasenica,

TJ Tatran Klin

Mladší žiaci : na futbalovom ihrisku v Novoti, začiatok o 9,00 hod.

Prezentácia účastníkov turnaja : 8,00 do 8,30 hod.

Porada s vedúcimi družstiev / org. pokyny , rozlosovanie / : 8,30 do 8,45 hod.

Počet účastníkov za jedno družstvo : max. 15 osôb (13 hráčov + tréner + vedúci )

Hrací čas : 2 x 15 minút.

Turnaja sa zúčastnia družstvá : TJ Družstevník Or. Polhora, OŠK Hruštín, FK Nižná a

TJ Novoť.

7. Nakoľko ŠTK začína prípravu pre nový súťažný ročník 2017/2018, žiadame zodpovedných

funkcionárov FK, FO, aby najneskôr do 15.6.2017 poslali písomnou formou /  e-mailom /

svoje návrhy, doplnky prípadne zmeny do Rozpisu súťaží OFZ .

Taktiež v prípade zmeny organizačného pracovníka, je treba uviesť  meno a priezvisko,

mobil, e-mailovú adresu ).

8. Prihlášky pre nový súťažný ročník 2017/2018  FK, TJ odošlú elektronicky ŠTK OFZ

prostredníctvom ISSF (elektronická podateľňa – Prihláška do súťaže). Prihlášky

podané inou formou nebude ŠTK akceptovať !

Termín uzavretia prihlášok : 21.jún 2017  15,00 hod.

Štartovný vklad pre súť. ročník 2017/2018 sa nemení a  bude zahrnutý v mfz za mesiac

júl 2017 :  6. liga - 90 eur, 7. liga a 8. liga – 70 eur.

Ostatné poplatky vyplývajúce z podmienok prihlásenia družstva do súťaže budú zahrnuté v mfz

za mesiac august 2017.

POKYNY K VYPLŇOVANIU PRIHLÁŠKY DO SÚŤAŽÍ PRE ROČNÍK 2017 / 2018 :

- klubový manažér klubu je povinný vytvoriť v ISSF družstvá, ktoré chce pre daný ročník

prihlásiť do súťaže (dospelí, dorast, žiaci, malý futbal)

-prihláška do súťaže sa musí poslať osobitne pre každé družstvo.

Žiadame zodpovedných funkcionárov , aby v prihláške uviedli presné a aktuálne údaje

/číslo účtu FK, TJ, IČO, DIČ, presný názov klubu a pod. /. Všetky údaje musia byť  zhodné

s údajmi uvedenými v ISSF – „Detail klubu“  !

Po termíne uzavretia prihlášok do súťaží ŠTK zaradí jednotlivé družstvá podľa prihlášky a plnenia

podmienok v zmysle RS OFZ.

ŠTK predpokladá, že hracím dňom pre mládežnícke družstvá v súťažiach riadených OFZ bude

v súť. roč. 2017/2018 sobota.

Dôrazne upozorňujeme všetky FK, FO, že s prihliadnutím na možnosti OFZ, ŠTK

vytvorí pre nastávajúci súť. roč. 2017/2018 pevný kalendár hracích dní pre všetky

prihlásené družstvá do majstrovských súťaží OFZ / aj malého futbalu /.

Zmeny z tohto kalendára budú na základe žiadostí povolené len výnimočne,

z vážnych dôvodov a za podmienok uvedených v RS OFZ 2017/2018.

Preto žiadame FK, TJ, aby dôsledne zvážili prihlásenie družstiev do jednotlivých

kategórií  ( SŽ, MŽ, Prípravka ).

9. Aktív ŠTK zameraný na vyhodnotenie súť. ročníka 2016/2017 a prípravu nového súť.

ročníka 2017/2018  je plánovaný na piatok 14.júla 2017 v priestoroch OFZ v Dolnom Kubíne.

Presný termín bude  zverejnený v spravodajcoch OFZ a na webovej stránke OFZ.

 

II. Disciplinárna komisia  / DK /   - predseda  Anton Piaček

D-I-151 Poláček Dávid 1242436 TJ Liesek  1 MFZ nepodmienečne od 08.6.2017,

podľa DP-37-5.

D-I-152 Vidiečan Ivan 1222909 TJ Krivá  1 MFZ nepodmienečne od 08.6.2017,

podľa DP-37-5.

D-I-153 Tomáň Ján 1207052 OFK Leštiny  1 MFZ nepodmienečne od 08.6.2017,

podľa DP-37-5.

D-I-154 Jurovčík Juraj 1305382 „D“ OŠK Hruštín  1 MFZ nepodmienečne od 08.6.2017,

podľa DP-37-5.

D-I-155 Veselovský Radovan 1300220  „D“ TJ Novoť  1 MFZ nepodmienečne od 08.6.2017,

podľa DP-37-5.

D-I-156 Podstrelený Kristián 1339478  „žiak“ ŠK Beňadovo  1 MFZ nepodmienečne

od 08.6.2017, podľa DP-37-5.

D-I-157 Ertel Stanislav  1228566 OFK  Žaškov   1 MFZ podmienečne do 30.9.2017 podľa

DP-37-3.

D-I-158 Žihlavník Ľuboš 1058923 TJ Kraľovany  4 MFZ nepodmienečne od 08.6.2017, podľa

DP-37-3 a  DP-48-1b.

D-I-159 Drgáň Eduard 1174109 OFK Leštiny   4 MFZ nepodmienečne od 08.6.2017, podľa

DP-48-1c.

D-II-53 Trestá TJ Kraľovany  peňažitou pokutou 30 eur za nerešpektovanie nariadení ,podľa

DP-64 a RS OFZ.

D-II-54 Trestá TJ Kraľovany  za nenastúpenie družstva na MFZ  dňa 4.6.2017 peňažitou

pokutou 60 eur, podľa DP-64 a RS OFZ.

Dňom 8.6.2017 začína disciplinárne konanie TJ Veličná (družstvo SŽ) z dôvodu pokusu

o neoprávnený štart hráča v MFZ dňa 3.6.2017.

 

Proti rozhodnutiu DK je možné podať odvolanie do 7 dní od zverejnenia v Spravodajcovi OFZ.

 

 

Vladimír Mušák, predseda OFZ

Dagmar Ružičková, sekretár OFZ